عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 198 -  سلسله پهلوي ، رژيمي غير قانوني
صفحه : 198
هم نمي توانيد شما دخالت كنيد. حقي نيست برايتان . بنابراين سلطنت به اين معنا كه ارثي باشد و پشت در پشت سلطان باشد يك كسي ، قانوني نيست و مخالف حقوق بشر است .
سلسله پهلوي ، رژيمي غير قانوني
ما فرض مي كنيم كه رضاشاه اول كه آمد - ما غمض عين مي كنيم از همه چيزهايي كه مي دانيم - ما فرض مي كنيم كه رضاشاه اول كه آمد، مورد استقبال مردم [واقع ] شد و همه قبولش كردند. بسيار خوب ، خود رضاشاه را در پنجاه و چند سال پيش از اين مردم قبول كردند؛ الان افراد اين مملكت اشخاصي هستند كه غير آن اشخاصي هستند كه در آن وقت بودند. آنها در آن زمان افراد اين مملكت بودند، حق داشتند كه براي خودشان يك كسي را انتخاب كنند؛ لكن انتخاب پسر او را، اگر فرض كنيد كردند، انتخاب پسر او رابراي ما، كه در اين زمان زندگي مي كنيم ، حقي از براي پدران ما نبوده است كه همچوانتخابي را بكنند. بنابراين ما بر فرض اينكه آمدن رضاشاه را به استقبال مردم قائل بشويم ،خود او درست مي شود لكن پسر او غيرقانوني است . در صورتي كه همه مي دانيد كه ازاول اين بنا در اين سلسله غيرقانوني بود. از اول مجلس موسساني كه اينها درست كردند بازور و سرنيزه بود. از اول وكلايي كه اينها ايجاد كردند با انتصاب بود نه انتخاب مردم .مردم هيچ اطلاعي از اين معاني نداشتند، و اگر داشتند نمي توانستند نفس بكشند. بنابراين اساس اين حكومت اساس ظلم بود و سلطه اش سلطه باطل بود. از اول سلطه باطل آنهاداشتند بر كشور ما. و در عين حال كه سلطه باطل بود، كارها هم همه از روي خيانت وجنايت بود. الان وقتي كه شما مملكت خودتان را ملاحظه مي كنيد، هر جا كه برويد درهر موسسه اي كه دست بگذاريد، يك موسسه خراب مي بينيد. فرهنگ شما يك فرهنگ استعماري است ، يك فرهنگ صحيح نيست . ارتش تحت حمايت مستشاران امريكا و تحت تربيت آنها بود. زراعت ما را بكلي از بين بردند، صنعت ما را از بين بردند.با اسم "تمدن بزرگ " بكلي خراب كردند اين مملكت را، و بازار درست كردند براي كشورهاي بزرگ - خصوصا براي امريكا. بنابراين فسادهايي كه الان در مملكت پيدا شده