عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 191 -  آشتي با اسلام ، همراهي با ملت
صفحه : 191
ببرند و فقراي ما اينطور در كوچه ها بخوابند بي نان و بي آب . و اگر اين وحدت كلمه خداي نخواسته از بين برود، دوباره بدانيد كه آنها هوشمندند: آن روزي كه ما وحدت كلمه را از دست داديم ، آنها حمله خواهند كرد و باز يك قلدري را مثل رضاخان يا به اسم او يا ديگري مي آورند. به هر رژيمي كه باشد مي آورند سر كار. باز همان معاني است و همان آش و همان كاسه است ، و همان عقب ماندگي است و همان ذلت است وهمان چيزهاست .
امروز بايد وحدت كلمه حفظ بشود. مي بينيد وحدت كلمه الان هست ، در همه اقشارالان هست . اشخاصي كه بخواهند اين وحدت را به هم بزنند و بخواهند تضعيف كنند،آنهايي را كه اين وحدت را ايجاد كردند، بخواهند آنها را تضعيف كنند، اينها بايدتجديدنظر در فكر خودشان بكنند؛ توجه بكنند. ما خيرخواه شما هستيم . ما خيرخواه اين ملت هستيم . اسلام خيرخواه شماست . اسلام دنيا و آخرت شما را سعادتمند مي كند.
آشتي با اسلام ، همراهي با ملت
با اسلام آشتي بكنند آنهايي كه آشتي ندارند. بيايند زير لواي اسلام . بيايند تعليمات اسلامي . . . همين اجانب نگذاشتند تعاليم اسلام معلوم بشود. يك قشري كه به آنها مربوطنيست رها كردند. آن قشرهايي كه به آنها مربوط بود، آن تعاليمي كه به آنها مربوط بود وبا منافع آنها مخالف بود، آنها را نگذاشتند ما مطالعه بكنيم ، نگذاشتند ما انتشار بدهيم .شما بدانيد كه اسلام همه چيز دارد. يعني از قبل از اينكه ازدواج واقع بشود بين مرد و زن ،تا آن وقتي كه توي قبر مي رود آثار دارد، احكام دارد، دستور دارد. همه دستورهاي مترقي . همه دستورهايي كه براي سعادت انسان ، چه در اين دنيا چه در آن دنيا، مفيداست . و من چيزي كه از نويسندگان مي خواهم اين است كه همان طور كه ما طلبه ها مكلف هستيم ، شما آقايان نويسندگان هم مكلف هستيد. الان از قلمتان استفاده كنيد و براي خيراين ملت و براي خير اين جامعه قلمفرسايي كنيد. خداوند به همه شما سلامت و عزت بدهد.