عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 190 -  آزادي و استقلال در گرو اتحاد
صفحه : 190
چپ ؛ بلكه همه تحت لواي اسلام مستقل . اگر بخواهيد مملكتتان مستقل بشود، اگربخواهيد آزادي براي شما پيدا بشود، افكار متشتت را الان كنار بگذاريد و با هم ،هم صدا با هم ، اين بار را به منزل برسانيد.
شما مي دانيد كه الان مملكت ما يك مملكت آشفته است . الان همه چيزهاي مافرو ريخته است : اقتصاد ما عقب مانده است ، يعني كردند اين كار را با ما؛ كشاورزي ما راعقب راندند به طوري كه ما الان همه چيزمان محتاج به خارج است ؛ صنعت ما رانگذاشتند شكوفايي پيدا كند، صنعتهاي كوچك را هم از بين بردند؛ و ارتش ما را آنطوركردند كه مي دانيد. همه چيز ما را از بين بردند. نيروي انساني ما را از بين بردند.
اينها در اين طول تاريخ و در اين زحماتي كه كشيدند همچو كردند كه ما نتوانيم خودمان فكر بكنيم . فكر استقلال در ذهن ما كم مي آمد. قشرهاي مردم توجه به اين معاني نداشتند كه ما بايد مستقل باشيم ؛ فكر اين را نمي كردند كه بشود يك همچوسلطنتي را به زمين زد؛ فكر اين را نمي كردند كه امريكا با آن همه تجهيزات ، شوروي باآن همه تجهيزات نتوانند دخالت بكنند در امور داخلي ايران . اينها مي خواستند بكنند.البته پيغامها دادند، تشرها زدند، حرفها زدند، كه ما را عقب بنشانند لكن ما عقب ننشستيم ،و ديديم كه ما تكليفمان اين است كه جلو برويم . و من هر كس كه آمد از اينهايي كه همچو يواش يواش مي خواستند راه بروند و ميانه روي كنند، به آنها گفتم كه ما تكليف خدايي [داريم ]، تكليف من نيست كه [مسامحه ] بكنم ؛ با من نيست كه يك قدري آسان راه بروم . من يك تكليف الهي دارم و مطابق تكليف الهي عمل مي كنم . كشته بشوم ، عمل كردم به تكليف الهي ؛ پيش ببرم ، عمل كردم به تكليف الهي ام .
آزادي و استقلال در گرو اتحاد
شما تكليف الهي داريد. متكي به خدا باشيد. متكي به امام زمان - سلام الله عليه -باشيد. و شما پيش مي بريد ان شاءالله اگر اين وحدت كلمه حفظ بشود، كه رمز پيروزي ماست . ما پيشرفت كرديم و به آخر مي رسانيم . ديگر اجازه نخواهيم داد كه ثروتهاي ما را