عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 189 -  خطر سياست گام به گام ، و گرايش به چپ و راست
صفحه : 189
به دست مي آيد. آنچه كه لازم است الان براي همه ما حفظ اين وحدت است . دردانشگاه گاهي الان ديده شده كه يك تشنجاتي واقع مي شود. اين يا آگاهانه هست يا ازروي ناآگاهي . در هر صورت اگر خداي نخواسته آگاهانه باشد بايد بگويم خيانت است ،و اگر ناآگاهانه باشد بايد بگويم كه جهالت است . امروز روزي نيست كه اين ملت [كه ]اين پيروزي را به دست آورده است ما با تشنجات اين را به هم بزنيم . امروز روزي نيست كه ما با حمله به مراكز عمومي يا به مراكز خصوصي اين نهضت را آلوده كنيم . امروز روزوحدت كلمه است . همه ما، هر كدام در هر راهي كه هستيم ، در هر راهي [هر] مسلكي كه داريم ، همه الان بايد مجتمع بشويم تحت يك لوا. اگر مجتمع نشويم تحت يك لوا همه ما را از بين خواهند برد.
خطر سياست گام به گام ، و گرايش به چپ و راست
پيشتر كه به من پيشنهاد مي كردند، در پاريس بودم بعضي آمدند و پيشنهاد مي كردندبه اينكه خوب است قدم قدم جلو برويم ؛ حالا شاه را نگهش داريم و سلطنت بكند وحكومت نكند، بعدش ما مجلس درست كنيم ، بعدش چه كنيم و بعدش اينها را از بين ببريم .
من به آن آقا كه آدم صحيحي بود وليكن فكرش اشتباه بود - به آن آقا گفتم شماتضمين مي كنيد اين معنا را كه اين نهضتي كه الان حاصل شده بعد از خوابيدن دوباره روشنش كنيد؟ گفت نه . گفتم شما تضمين مي كنيد كه اگر ما مهلت به شاه داديم يك قدم به جلو برود، فردا همه ما را از بين نبرد؟ گفت نه . گفتم الان اين آتشي كه روشن شده است ، از اين آتش ما بايد استفاده كنيم . اگر الان ما تمام مقاصدمان را حاصل نكنيم ، درشكست خواهيم بود بلااشكال . الان ما بايد همان مطلب نهايي مان را عرضه بكنيم .
مطلب نهايي ما رفتن رژيم منحوس شاهنشاهي [است ] كه در طول تاريخ معلوم است جنايات آنها؛ و رفتن جناحهاي چپ و راست و آنهايي كه مي خواهند، امپرياليستها ياچپيها كه مي خواهند ما را اسير كنند. ما از الان بايد مستقل باشيم : نه طرف راست نه طرف