عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 18 -  قدرشناسي از نظاميان پيوسته به ملت
صفحه : 18
قدرشناسي از نظاميان پيوسته به ملت
و اما تشكر مي كنم از اين قشرهايي كه متصل شدند به ملت . اينها آبروي خودشان را،آبروي كشورشان را، آبروي ملتشان را، اينها حفظ كردند. اين درجه دارها، همافرها،افسرهاي نيروي هوايي - اينها همه مورد تشكر و تمجيد ما هستند؛ و همين طور آنهايي كه در اصفهان و در همدان و در ساير جاها اينها تكليف شرعي ، ملي ، كشوري خودشان رادانستند و به ملت ملحق شدند و پشتيباني از نهضت اسلامي ملت كردند. ما از آنها تشكرمي كنيم و به اينهايي كه متصل نشدند مي گوييم كه متصل بشويد به اينها. اسلام براي شمابهتر از كفر است ؛ ملت براي شما بهتر از اجنبي است . ما براي شما مي گوييم اين مطلب را،شما هم براي خودتان اين كار را بكنيد. رها بكنيد اين را. خيال نكنيد كه اگر رها كرديد، مامي آييم شما را به دار مي زنيم ! اين چيزهايي است كه شماها يا كسان ديگر درست كرده اند؛ و الا اين همافرها و اين درجه دارها و اين افسرها كه آمدند و متصل شدند، ما باكمال عزت و سعادت آنها را حفظ مي كنيم . و ما مي خواهيم كه مملكت مملكت قوي باشد. ما مي خواهيم كه مملكت داراي يك نظام قدرتمند باشد. ما نمي خواهيم نظام را به
باشيد. ما داريم زحمت مي كشيم ، ما خون داديم ، ما جوان داديم ، ما حيثيت و آبروداديم ، مشايخ ما حبس رفتند، زجر كشيدند، مي خواهيم كه ارتش ما مستقل باشد. آقاي ارتشبد، شما نمي خواهيد، آقاي سرلشكر، شما نمي خواهيد مستقل باشيد؟ شمامي خواهيد نوكر باشيد؟! من به شما نصيحت مي كنم كه بياييد در آغوش ملت ؛ همان كه ملت مي گويد بگوييد. بگوييد ما بايد مستقل باشيم . ملت مي گويد ارتش بايد مستقل باشد، ارتش نبايد زير فرمان مستشارهاي امريكا و اجنبي باشد؛ شما هم بياييد - ما براي خاطر شما اين حرف را مي زنيم - شما هم بياييد براي خاطر خودتان اين حرف را بزنيد،بگوييد: ما مي خواهيم مستقل باشيم ، ما نمي خواهيم اين مستشارها باشند. ما كه اين حرف را مي زنيم كه ارتش بايد مستقل باشد، جزاي ما اين است كه بريزيد توي خيابان ، خون جوانهاي ما را بريزيد كه چرا مي گوييد من بايد مستقل باشم ! ما مي خواهيم تو آقا باشي .