عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 175 -  شكوفايي قيام لله
صفحه : 175
شكوفايي قيام لله
من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه به همه شما، به همه ما توفيق خدمت بدهد.و عمده اين است كه يك قيام الهي باشد. و من احساس كردم كه اين آيه شريفه اي كه دارد انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثني و فرادي ، (3) قيام بايد لله باشد. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه يك موعظه من فقط دارم ، فقط يك موعظه : آن اين است كه قيام كنيد،نهضت كنيد براي خدا. قيام وقتي براي خدا باشد [شكوفا مي شود] من احساس كردم كه اين قيامي كه ملت ايران كرد قيام براي خدا بود. براي اينكه شكوفا شد در آنها يك حالات نفساني [ديده نمي شد] يك انسانيت در بين مردم شكوفايي پيدا كرد. و اين نيست جز اينكه يك نحو ايمان بود، يك نحو خداپرستي بود، "خدا نمونه اي " بود.
خيانتها و جنايتهاي وصف ناشدني
در هر صورت بايد همه ايمانمان را راسخ كنيم و اتكال به خداي تبارك و تعالي بكنيم ، و با اتكال به خداي تبارك و تعالي نگذاريم از اين به بعد اجانب در اين مملكت دخالت بكنند، منافع ما را مفت و مجان ببرند؛ همين طوري كه ديديد نفت ما را بردند واگر چند سال ديگر اين [شاه ] مانده بود، همان طوري كه خودش مي گفت ، ديگر نفت تمام مي شد. در ازاي آن به ما چه دادند؟ در ازاي آن پايگاه درست كردند براي امريكا!يعني هم نفت ما را بردند، هم به نفع آنها پايگاه درست كردند. وصف مصيبت ما زياداست . و بعدها مطلعين ، اشخاصي كه اطلاع از حقايق دارند بعدها خواهند نوشت ، درتاريخ خواهد ثبت شد؛ ما همه آن را اطلاع نداريم . آن چپاولهايي كه اينها كردند، آن خيانتهايي كه اينها كردند، ما نمي توانيم الان شرح بدهيم . اطلاعش را هم نداريم . مطلعين كم كم خواهند اينها را گفت . در هر صورت از اين به بعد ما احتياج داريم كه همه با هم باشيم براي خداي تبارك و تعالي با ايمان راسخ ؛ همان طوري كه ايمان راسخ ملت ماابرقدرتها را كنار زد.