عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 17 -  هشدار به ملت ايران
صفحه : 17
و من از خداي تبارك و تعالي سلامت همه شما را خواستار هستم . و من عرض مي كنم بر همه ما واجب است كه اين نهضت را ادامه بدهيم تا آن وقتي كه اينها ساقط بشوند؛ و مابه واسطه آراي مردم ، مجلس سنا(7) درست بكنيم ؛ و دولت اول را - دولت دائمي را -تعيين بكنيم .
هشدار به ملت ايران
ما تا هستيم نمي گذاريم اينها سلطه پيدا كنند. ما نمي گذاريم دوباره اعاده بشود آن حيثيت سابق و آن ظلمهاي سابق . ما نخواهيم گذاشت كه محمدرضا برگردد. اينهامي خواهند او را برگردانند. بيدار باشيد! اي مردم ، بيدار باشيد! نقشه دارند مي كشند. ستاددرست كرده مردكه (6) در آن جايي كه هستش ؛ روابط دارند درست مي كنند. مي خواهنددوباره ما را برگردانند به آن عهدي كه همه چيزمان اختناق در اختناق باشد، و همه هستي ما به كام امريكا برود. ما نخواهيم گذاشت ؛ تا جان داريم نخواهيم گذاشت .
اندرز و اتمام حجت به ارتش
و من بايد يك نصيحت به ارتش بكنم و يك تشكر از يك اركان ارتش ، يك قشرهايي از ارتش . اما آن نصيحتي كه مي كنم اين است كه ما مي خواهيم كه شما مستقل
5- اشاره به حضار.
6- شاه .
7- به توضيح امام در پايان همين سخنراني توجه كنيد.
مي گويد كه در يك مملكت كه دو تا دولت نمي شود! خوب ، واضح است اين ؛ يك مملكت دو تا دولت ندارد لكن دولت غيرقانوني بايد برود. تو غير قانوني هستي ! دولتي كه ما مي گوييم ، دولتي است كه متكي به آراي ملت است ؛ متكي به حكم خداست . توبايد يا خدا را انكار كني يا ملت را! بايد سر جايش بنشيند اين آدم ! و يا اينكه به امر امريكاو اينها وادار كند يك دسته اي از اشرار، اين ملت را قتل عام كند.
خيابانها! از خودشان هست اين اشرار، فرياد هم مي كنند، از اين حرفها هم مي زنند. لكن ملت اين است ، اين (5) ملت است .