عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 165 -  عمال امريكا در پوشش ماركسيستي
صفحه : 165
براي خاطر يك زن اين كار را كرده ! شما هم بايد ملاحظه كنيد؛ جوري به اينها بفهمانيد وببينيد چه چيزي اينها، چه تئوري اينها دارند كه در اسلام نيست و بهتر از آن نيست ؟ چه چيزي آنها مي خواهند كه در اسلام بيشتر از آن نيست و بهتر از آن نيست ؟
عمال امريكا در پوشش ماركسيستي
علي اي حال اينها يك مردمي هستند كه اينطور نيست كه منطق سرشان بشود. شمابگوييد بياييد بنشينيم با هم مباحثه بكنيم ؛ منطق ندارند. اينها حمله مي كنند به اين طرف وآن طرف . منزلهاي مردم را دارند غارت مي كنند. اين براي اين است كه مي خواهندشلوغي بپا كنند. اينها مي خواهند الان وضع را شلوغ كنند، و از اين شلوغي استفاده كنندبراي اربابها. و من احتمال مي دهم كه امريكا باشد نه شوروي . چون اينها در دربار هم بودند. همين كساني كه - عرض مي كنم - طبل كمونيست را مي زدند، سران بزرگشان توي دربار خدمتگزار بود! (4)
بنابراين بايد شما، بر فرض حالا آنها دارند شلوغي مي كنند، بايد شما جوانها را آگاه كنيد. جوانهايي كه الان پيش شما هستند برايشان صحبت كنيد؛ آگاه كنيد بفهمانيد به ايشان كه احتراز كنند از اين دسته اي كه الان افتاده اند توي ايران و دارند خرابكاري مي كنند. و اين خرابكاري حتما بدانيد كه به نفع ديگران است و اينها از عمال غير هستند؛منتها به اين صورت درآمدند. مثل آن آقا(5) كه از عمال غير بود و مي خواست باز شاه رابرگرداند به اينجا، با صورت مليت و امثال ذلك . و ان شاءالله خداوند همه را توفيق بدهد،مويد كند. و ايران امروز محتاج به وجود شماست ؛ محتاج به همه چيز هست . ما همه با هم بايد دست به هم بدهيم و اين احتياج را رفع كنيم . ان شاءالله خداوند همه تان را حفظ كند.