عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 161 -  ويراني ايران
صفحه : 161
گفت - بوديم در اين مدت ؛ و خداوند به ما منت گذاشت كه ما همه با هم برادر شديم .الان بايد حفظ اين برادري را ما بكنيم . شما به ما نظر سالم داشته باشيد، ما به شما نظر سالم داشته باشيم . همه ما برادر هستيم ، همه ما اهل يك دين هستيم ، اهل يك كتاب هستيم ،اهل يك ملت هستيم .
ويراني ايران
و الان شما مي بينيد كه ايران آشفته است . ايران را خراب كردند و رفتند. وضع كشاورزي ما را بكلي از بين بردند، وضع فرهنگ ما را عقب نگه داشتند، وضع ارتش ماآن بود كه ديديد. و همه چيزهاي ما الان تقريبا آشفته و به هم ريخته است و بايد همه اقشار ملت ، از دانشمندان كه در درجه اول هستند و از ساير اقشار، همدست و هم قوه با هم براي ساختن يك مملكتي كه به واسطه اين سلطنت پنجاه و چند سال اينها رو به خرابي رفت ، [اقدام كنند] هي در بوق كردند كه "تمدن بزرگ " و هي خراب كردند [و]الان ما هيچ تقريبا بايد گفت نداريم ، ما يك مملكت خراب - عرض مي كنم كه - زلزله زده - هر چه اسمش را مي خواهيد بگذاريد - داريم كه هر جاي آن دست مي گذارند مي بينند خرابي هست ، و ما الان همه مان با هم موظفيم كه دست به دست هم بدهيم ، برادر باشيم با هم و همه با هم بسازيم ايران را.
مقابله با آشوبگران و توطئه گران
و شما آقايان كه در دانشگاه هستيد - الان هم يك دسته اي كه اينها هم از اجانبند يعني از عمال اجانبند، الاني كه ما مي خواهيم يك ايران آزاد مستقل درست بكنيم اينهانمي توانند ببينند، يك دسته اي كه الان شلوغ دارند مي كنند اينها نمي توانند ايران رامستقل ببينند، ايران را بايد حتما يا پيوسته شوروي ببينند يا پيوسته امريكا، و بيشتر به نظرمن مي رسد كه اينها وابسته به امريكا هستند به اسم ديگري كه نزديك به شوروي است -اينها را شما هدايت كنيد. اگر قابل هدايتند هدايت كنيد. و جوانهاي ما را هدايت كنيد. اين آشوبي كه الان دارد مي شود مقابل انقلاب [جلوگيري كنيد]، يك انقلاب اسلامي كه