عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 160 -  توطئه عليه حوزه و دانشگاه
صفحه : 160
ملت . و لهذا گفتند روحانيون درباري هستند! اينها اصلا عمال دربار هستند! اينهااشخاصي هستند كه مي خواهند مردم را خواب كنند، و ديگران اين مردم [را] استثماركنند. و حال آنكه كسي كه تاريخ را ديده است مي بيند كه روحانيون هم هميشه در هرعصري . . . آنكه قيام كرده بر ضد طاغوت روحانيون بودند. در زمان مشروطه روحانيون قيام كردند، زمان تحريم تنباكو روحانيون قيام كردند، در اين زمان هم كه شما مشاهده مي كنيد قشر روحاني قيام كرد. هم خون داد، هم حبس رفت ، هم زجر كشيد، هم تبعيدي كشيد، همه اينها را[تحمل كرد]؛ لكن قيام كرد.
توطئه عليه حوزه و دانشگاه
يكي از مواردي كه اينها باز ديدند كه اگر اينها قدرت پيدا كنند نمي گذارند آنهاكارهاي خودشان را بكنند، دانشگاههاي ما بود. اينها دانشگاهها را با هر قدرتي كه داشتندعقب نگه مي داشتند؛ نمي گذاشتند كه اساتيد ما درست بچه هاي ما را تعليم كنند،نمي گذاشتند كه بچه ها تعليماتشان درست بشود. اين هم براي اين بود كه مي ديدند كه اگردانشگاه به طور صحيح عمل كند، مستقل باشد، بعد كه اين جوانها از دانشگاه بيرون بيايندضد استعمار بيرون مي آيند. اين هم يك نقشه اي بود كه اينها كشيده بودند. روي هم رفته براي رسيدن به آمال خودشان دانشگاه را در مقابل دين قرار دادند، دين را در مقابل دانشگاه قرار دادند؛ يعني علما را مقابل دانشگاهيها قرار دادند، دانشگاهيها را مقابل علما. سالهاي طولاني مي گذرد كه روابط مابين ما و شما نيست . و اين براي اين است كه تعليمات آنها از اول اينطور بوده است كه اين جور وضع را موجود كنند كه ما و شما را ازهم جدا كنند.
و شما آن آيه اول را كه خوانده ايد، حالا بخوانيد آن آيه اول را.
[نماينده حضار: "بسم الله الرحمن الرحيم . واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم . . . (1)]
همين آيه شريفه را شما بايد مدنظر قرار بدهيد كه ما با هم به جنگ - تقريبا بايد