عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 159 -  روحانيون ، پيشتازان نهضت
صفحه : 159
افرادي را - چه از داخل و چه از خودشان - وادار كردند كه اسلام را وارونه نمايش بدهند.اسلامي كه از اول قيام كرده است بر ضد طاغوت ، آنها مي گويند اسلام در خدمت طاغوت است !
اسلام و پابرهنگان
وقتي كه شما تاريخ را مي بينيد و ملاحظه مي كنيد، از آن اول كه رسول اكرم قيام كردندبا همين مردم فقير، با همين مردم مستضعف ، ايشان قيام كردند. در مقابل آن قلدرها و آن زورگوها و آن باغدارها و آن مكنت دارها و قافله دارها كه در آن وقت مظهر طاغوتي بود، اسلام قيام كرد. و بعد هم تمام عمر، اسلام و ائمه ما در مقابل طاغوت هميشه ايستاده بودند.
اين معنا كه گفته بشود كه اسلام در خدمت طاغوت است ، اسلام افيون است ، اين چيزي است كه آنها القا كردند؛ و آنهايي كه دنباله رو آنها بودند و از خدام آنها بودند،آنها هم تعقيب كردند در ايران . اينها مشغول شدند، آنها هم از خارج مشغول شدند؛بطوري كه شايد در بين بسياري از مردم يك همچو چيزهايي در ذهنشان بيايد. و حال آنكه كسي كه قرآن را - سند اسلام قرآن است - كسي كه مطالعه كند و ببيند كه وضع قرآن چه بوده ، و كسي كه شارع اسلام را، رسول اكرم را ملاحظه كند و تاريخ او را ببيند و وضع زندگي او را ببيند، مي داند كه قرآن در مقاتله با قلدرها آيات زياد دارد. و رسول اكرم سيره اش اين بود كه از اول مقاتله مي كرد با اين اشخاصي كه مي خواستند مردم را استثماركنند، مي خواستند مردم را استخدام كنند؛ بر [ضد] اينها قيام كرد. بنابراين يك رشته تبليغات آنها اين بوده است . و شما دانشمندان بايد در كتابها و در رسايلي كه مي نويسيد،اين مسائل را طرح بكنيد و نقاط ضعف را بگوييد.
روحانيون ، پيشتازان نهضت
يك مسئله ديگر اين بوده است كه روحانيون را كه مي ديدند كه اشخاص موثري هستند و در تاريخ ديده بودند كه در مقابل قدرتها اينها قيام مي كنند، اينها را بشكنند پيش