عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 15 -  فرياد از دست شاه و امريكا
صفحه : 15
از بين برده است اين آدم .
اين آدم به واسطه نوكري كه داشته ، مراكز فحشا درست كرده . تلويزيونش مركزفحشاست ، راديوش - بسياري اش - فحشاست . مراكزي كه اجازه دادند براي اينكه بازباشد، مراكز فحشاست . اينها دست به دست هم دادند. در تهران مركز مشروب فروشي بيشتر از كتاب فروشي است ، مراكز فساد ديگر الي ماشاالله است . براي چه ؟ سينماي مامركز فحشاست . ما با سينما مخالف نيستيم ، ما با مركز فحشا مخالفيم . ما با راديو مخالف نيستيم ، ما با فحشا مخالفيم . ما با تلويزيون مخالف نيستيم ، ما با آن چيزي كه در خدمت اجانب براي عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نيروي انساني ماست ، با آن مخالف هستيم . ما كي مخالفت كرديم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد وقتي كه ازاروپا پايش را در شرق گذاشت - خصوصا در ايران - مركز [عظيمي ] كه بايد از آن استفاده تمدن بكنند ما را به توحش كشانده است . سينما يكي از مظاهر تمدن است كه بايد درخدمت اين مردم ، در خدمت تربيت اين مردم باشد؛ و شما مي دانيد كه جوانهاي ما رااينها به تباهي كشيده اند. و همين طور ساير اين [مراكز]. ما با اينها در اين جهات مخالف هستيم . اينها به همه معنا خيانت كرده اند به مملكت ما.
1- شاه .
فرياد از دست شاه و امريكا
و اما نفت ما. تمام نفت ما را به غير دادند! به امريكا و غير از امريكا دادند. آني كه به امريكا دادند عوض چه گرفتند؟ عوض ، يك اسلحه هايي براي پايگاه درست كردن براي آقاي امريكا! ما هم نفت داديم و هم پايگاه براي آنها درست كرديم ! امريكا با اين حيله ،كه اين مرد(1) هم دخالت داشت ، با اين حيله نفت را از ما [ربود] و براي خودش در عوض ، پايگاه درست كرد. يعني اسلحه هايي آورده اينجا كه ارتش ما نمي تواند اين اسلحه را استعمال بكند؛ بايد مستشارهاي آنها باشند، بايد كارشناسهاي آنها باشند. اين هم از ناحيه نفت ، كه اين نفت ما را اگر چند سال ديگر - خداي نخواسته - اين [شخص ]