عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 14 -  فساد و ويراني به نام اصلاح و ترقي
صفحه : 14
فساد و ويراني به نام اصلاح و ترقي
بنابراين كارهايي كه اين آدم كرده به عنوان "اصلاح "، اين كارها خودش افساد بوده است ! قضيه "اصلاحات ارضي " يك لطمه اي بر مملكت ما وارد كرده است كه تا شايدبيست سال ديگر ما نتوانيم اين را جبرانش بكنيم ؛ مگر همه ملت دست به هم بدهند وكمك كنند تا سالهايي بگذرد و جبران بشود اين معنا. فرهنگ ما را يك فرهنگ عقب نگه داشته درست كرده است . فرهنگ ما را اين [شاه ] عقب نگه داشته به طوري كه الان جوانهاي ما تحصيلاتشان در اينجا تحصيلات تام تمام نيست و بايد بعد از اينكه يك مدتي در اينجا يك نيمه تحصيلي كردند، آن هم با اين مصيبتها، آن هم با اين [فشار]ها،بايد بروند در خارج تحصيل بكنند. ما پنجاه سال است ، بيشتر از پنجاه سال است دانشگاه داريم و قريب سي و چند سال است كه اين دانشگاه را داريم ؛ لكن چون خيانت شده است به ما، از اين جهت رشد نكرده ؛ رشد انساني ندارد. تمام انسانها و نيروي انساني ما را
من بايد عرض كنم كه محمدرضاي پهلوي ، اين خائن خبيث . . . رفت ، فرار كرد و همه چيز ما را به باد داد. مملكت ما را خراب كرد، قبرستانهاي ما را آباد كرد. مملكت ما را ازناحيه اقتصاد خراب كرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ريخته است ؛ كه اگربخواهيم ما اين اقتصاد را به حال اول برگردانيم ، سالهاي طولاني با همت همه مردم ، نه يك دولت اين كار را مي تواند بكند و نه يك قشر از اقشار مردم اين كار را مي توانندبكنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نمي توانند اين به هم ريختگي اقتصاد را ازبين ببرند. شما ملاحظه كنيد به اسم اينكه ما مي خواهيم زراعت را، دهقانها را دهقان كنيم ، تا حالا رعيت بودند و ما مي خواهيم حالا دهقانشان كنيم ! "اصلاحات ارضي "درست كردند. اصلاحات ارضي شان بعد از اين مدت طولاني به اينجا منتهي شد كه بكلي دهقاني از بين رفت ، بكلي زراعت ما از بين رفت ، و الان شما در همه چيز محتاجيدبه خارج . يعني محمدرضا اين كار را كرد تا بازار درست كند از براي امريكا و ما محتاج به او باشيم در اينكه گندم از او بياوريم ، برنج از او بياوريم ، همه چيز را. تخم مرغ از اوبياوريم ، يا از اسرائيل كه دست نشانده امريكاست بياوريم .