عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 12 -  دولتهاي دست نشانده و مجالس فرمايشي
صفحه : 12
دولتهاي دست نشانده و مجالس فرمايشي
هم بر آن اشخاصي كه در آن زمان بودند. و اما محمدرضا سلطان باشد بر اين جمعيتي كه الان بيشترشان - بلكه الا بعض كم ، بعض قليلي از آنها - ادراك آن وقت را نكرده اند، چه حقي داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؟ بنابراين سلطنت محمدرضا اولا كه چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنيزه تاسيس شده بود، مجلس غيرقانوني است ، پس سلطنت محمدرضا هم غيرقانوني است . و اگرسلطنت رضا شاه فرض بكنيم كه قانوني بوده ، چه حقي آنها داشتند كه براي ما سرنوشت معين كند؟ هر كسي سرنوشتش با خودش است . مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين ، هشتاد سال پيش از اين بودند، مي توانند سرنوشت ملتي را كه بعدها وجود پيدا مي كنند آنها تعيين بكنند؟ اين هم يك دليل كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانوني نيست . علاوه بر اين ، اين سلطنتي كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است ، اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد در اين زمان مي گويد كه ما نمي خواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها راي دادند به اينكه ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژيم سلطنتي را نمي خواهيم ، سرنوشت اينها با خودشان است . اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است .
حالا مي آييم سراغ دولتهايي كه ناشي شده از سلطنت محمدرضا و مجلسهايي كه ماداريم . در تمام طول مشروطيت - الا بعض از زمانها آن هم نسبت به بعض از وكلا - مردم دخالت نداشتند در تعيين وكلا! شما الان اطلاع داريد كه در اين مجلسي كه حالا هست - چه مجلس شورا و چه مجلس سنا - و شما ملت ايران هستيد، شما ملتي هستيد كه درتهران سكني داريد، من از شما مردم تهران سئوال مي كنم كه آيا اين وكلايي كه در مجلس هستند - چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا - شما اطلاع داشتيد كه اينها را خودتان تعيين كنيد؟ اكثر اين مردم مي شناسند اين افرادي را كه به عنوان وكيل مجلس سنا يا