عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 118 -  دزديها و غارتگريها
صفحه : 118
اين را براي يك روزي - يك روزي كه احتياج دارند كه با حربه مليت ملت را بكوبند،مثل امروز. امروز با حربه "مليت " و رفتن سر قبر دكتر مصدق ملت را دارند مي كوبند. وچنانكه شريف امامي با حربه "صلح " آمد و ملت را كوبيد، اينها با اين حربه آمدند. و اين ملت كه الان دارد صدايش . . . ديروز سرتاسر مملكت ، تمام مملكت ، يكصدا مي گفتند كه ما دولت جديد را مي خواهيم . اينها را ملت حساب نمي كنند. ! ملت آن است كه امريكابشناسد كه او ملت است ، اگر امريكا تثبيت كرد مليت كسي را! آن هم تثبيتش به اين است كه منافع او را تامين بكند والا آن اشخاصي كه مي گويند ما ملي هستيم و ما مطيع ملت هستيم ، به آراي ملت احترام مي گذاريم ، [خير. ] ديروز اين آراي ملت نبود؟ ديروز چندميليون مردم فرياد كردند، اينها ملت نيستند؟ باز هم آن ملتي كه بايد در نظر امريكا وعمال امريكا باشد اينها نيستند. اين "ملت " آنهايند كه مي گويند بايد همه چيز را داد به امريكا، همه چيز را داد به خارجيها!
دزديها و غارتگريها
شما كه در بيمارستانها بوديد مي دانيد به اين ملت چه گذشت . شما يك گوشه اش رامي دانيد، بيمارستانهاي ديگر هم گوشه هاي ديگرش را مي دانند. بسياري اش هم از چشم شماها و ساير برادرهاي شما مخفي بوده است . چنانكه دزديهايي كه اينها كردند،خيانتهايي كه اينها كردند، از چشم ما اكثرش مخفي است ؛ ما نمي دانيم اينها چه كردند.
آقا من يك قصه اي را برايم نوشتند يا در مجله ديدم - يادم نيست الان - كه يكي ازخواهرهاي اين محمدرضا در خارج يك ويلايي خريده است كه قيمت او را من الان نمي دانم چه قدر بود لكن نوشته بود كه براي گلكاري او شش ميليون دلار خرج گلكاري آن ويلاست . ! اينها يك همچو كارهايي كرده اند و ما بي اطلاعيم و نمي دانيم چيست .شش ميليون دلار، يعني تقريبا 32 ميليون تومان ، خرج گلكاري ! اينها برداشتند هر چه ماداشتيم ، رفتند. ارتشبدهايشان چقدر بردند، و خودش و عائله اش چه قدر بردند؛ و خزاين ملت را خالي كردند و يك مملكت خراب و ويران گذاشتند و رفتند.