عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 117 -  سخنراني در جمع پزشكان "پيروزي در وحدت همه قشرها"
سخنراني
زمان : 20 بهمن 1357 / 11 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : پيروزي نهضت تنها با تشريك مساعي همه قشرها امكانپذير است
حضار: پزشكان و كاركنان بيمارستان سوم شعبان
صفحه : 117
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
شاهدان عيني جنايتها
آقاياني كه در بيمارستان هستند بيشتر از ساير مردم مصيبتها را ديده اند، حتي ازآنهايي كه در خيابانها بوده اند. آنهايي كه در خيابان بوده اند ديده اند كه جواني تير خوردو افتاد لكن آنها كه بالاي بستر او بوده اند ديده اند چه گذشته است . پدر و مادر او آمده اندلابد - اگر گذاشته باشند بيايند - آمده اند در بيمارستان و شما حال آنها را ديده ايد.مصدومين را، مجروحين را، آنهايي را كه كشته شده اند و برده اند كه شما هم نديده ايد -همه در نظر خدا محفوظ است .
گناه اين ملت اين بود كه مي خواست كه اجانب در مملكتشان تصرف نكند. گناهشان اين بود كه مي خواستند آزاد باشند، اختناق نباشد؛ مي خواستند غارتگرها را بيرون كنند.اينها گناه اين ملت بود كه به روي آنها اينطور مسلسلها كشيدند و حالا هم دست برنمي دارند. همين چند روز هم باز در شهرستانها از اين كارها بوده است .
عمال اجانب در چهره "مليت "!
اينها - يعني عمال اجانب - هر روزي با يك صورت در پرده ها و در چهره هايي هستند. اينها عمالشان را ممكن است بيست سال ، سي سال ، به صورت يك آدم ملي درآورند و بر ملت معلوم نباشد كه اين چه كاره است ! وقتي كه چهره واقعي پيدا شد، آن وقت ملت مي فهمد چه بوده اين . يك نفر سي سال ، بيست سال در چهره مليت بوده است ، در چهره ديانت بوده است آن وقتي كه آن محفوظ بوده است اين ؛ و نگه داشته اند
صفحه : 118
اين را براي يك روزي - يك روزي كه احتياج دارند كه با حربه مليت ملت را بكوبند،مثل امروز. امروز با حربه "مليت " و رفتن سر قبر دكتر مصدق ملت را دارند مي كوبند. وچنانكه شريف امامي با حربه "صلح " آمد و ملت را كوبيد، اينها با اين حربه آمدند. و اين ملت كه الان دارد صدايش . . . ديروز سرتاسر مملكت ، تمام مملكت ، يكصدا مي گفتند كه ما دولت جديد را مي خواهيم . اينها را ملت حساب نمي كنند. ! ملت آن است كه امريكابشناسد كه او ملت است ، اگر امريكا تثبيت كرد مليت كسي را! آن هم تثبيتش به اين است كه منافع او را تامين بكند والا آن اشخاصي كه مي گويند ما ملي هستيم و ما مطيع ملت هستيم ، به آراي ملت احترام مي گذاريم ، [خير. ] ديروز اين آراي ملت نبود؟ ديروز چندميليون مردم فرياد كردند، اينها ملت نيستند؟ باز هم آن ملتي كه بايد در نظر امريكا وعمال امريكا باشد اينها نيستند. اين "ملت " آنهايند كه مي گويند بايد همه چيز را داد به امريكا، همه چيز را داد به خارجيها!
دزديها و غارتگريها
شما كه در بيمارستانها بوديد مي دانيد به اين ملت چه گذشت . شما يك گوشه اش رامي دانيد، بيمارستانهاي ديگر هم گوشه هاي ديگرش را مي دانند. بسياري اش هم از چشم شماها و ساير برادرهاي شما مخفي بوده است . چنانكه دزديهايي كه اينها كردند،خيانتهايي كه اينها كردند، از چشم ما اكثرش مخفي است ؛ ما نمي دانيم اينها چه كردند.
آقا من يك قصه اي را برايم نوشتند يا در مجله ديدم - يادم نيست الان - كه يكي ازخواهرهاي اين محمدرضا در خارج يك ويلايي خريده است كه قيمت او را من الان نمي دانم چه قدر بود لكن نوشته بود كه براي گلكاري او شش ميليون دلار خرج گلكاري آن ويلاست . ! اينها يك همچو كارهايي كرده اند و ما بي اطلاعيم و نمي دانيم چيست .شش ميليون دلار، يعني تقريبا 32 ميليون تومان ، خرج گلكاري ! اينها برداشتند هر چه ماداشتيم ، رفتند. ارتشبدهايشان چقدر بردند، و خودش و عائله اش چه قدر بردند؛ و خزاين ملت را خالي كردند و يك مملكت خراب و ويران گذاشتند و رفتند.
صفحه : 119
لزوم بردباري و تشريك مساعي
خداوند ان شاءالله شما كه زحمت كشيديد براي اين ملت و تعب (1) كشيديد - خوب ،من مي دانم كه كسي بالاي سر يك كسي كه مظلوم است و كتك خورده است مجروح شده است دارد مي ميرد شايد در حضور شما بسيارشان مرده اند من مي دانم به شما چه گذشته است ، خدا هم مي داند - شما اجرتان با خداست . خدا مي داند كه شما چه كشيده ايد؛ و خداوند جبران خواهد كرد. ان شاءالله خداوند به همه شما سلامت بدهد.رفقا همه تشريك مساعي كنيد در اين امور؛ در اين نهضت متحد بشويد. اگر در اين نهضت شكست بخوريد تا آخر شكست خورده ايد. همه با هم باشيد، همه با هم تشريك مساعي بكنيد تا اينكه پيروزي برايمان حاصل بشود.