عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 106 -  دنيا پايين ترين مراتب عالم
صفحه : 106
بكنند؛ همچو اين خون ، آن شمشيرها را عقب زد كه تا الان هم كه ملاحظه مي كنيد بازپيروزي با سيدالشهداست و شكست با يزيد و اتباع اوست .
در اين نهضتي كه شما ملت ايران - زن و مرد - همه قائم به آن هستيد، اين نهضت براي خداست . مي خواهيد كه طاغوت را از بين ببريد، مي خواهيد كه كساني كه ملت شما راتضعيف كرده اند و ملت شما را در تحت اختناق و فشار و چپاول درآورده اند نجات بدهيد، مي خواهيد كه حكومت خدا را در ايران ايجاد كنيد، چه شكست بخوريد و چه شكست بدهيد پيروز هستيد. ما اگر كشته بشويم به بهشت مي رويم ان شاءالله اگر براي خداباشد، و اگر بكشيم هم به بهشت مي رويم ؛ آنها اگر كشته بشوند جهنم مي روند، اگربكشند هم جهنم مي روند. اين ميزان ، خدايي بودن يك امر و شيطاني بودن است ، شيطان و جنود شيطان هميشه ، در شكستند و قرآن و خدا و لشكر خدا هميشه پيروز هستند.
دنيا پايين ترين مراتب عالم
دنيا يك جز بسيار كمي است از عالم ، دنيا يعني آن چيز خيلي پست . عالم مركبي است از ماوراي اين طبيعت و اين طبيعت ؛ اين طبيعت در آخر مرتبه وجود واقع شده است ،پايين تر از همه مراتب است . اگر انسان با جهاد براي خدا از اين دنيا برود يعني از عالم پست به عالم بالا مي رود، به عالمي مي رود كه فوق اين عوالم است و اگر شيطاني باشد، به اسفل اسفلين مي رود يعني از اين دنيا پست تر، و در جهنم چاه عميق است ، در چاه عميق فرو مي رود. اينهايي كه لشكر شيطان هستند و تبع شيطان هستند، دارند پله پله طرف اسفل السافلين مي روند. آنهايي كه لشكر خدا هستند و براي خداست ، دارند طرف بالامي روند، هر چه عمل بكنند، عمل آنها، آنها را به بالا مي برد و هر چه عمل اين طرف بكند و شيطاني عمل بكند، عمل آنها، آنها را به پايين مي برد.
تربيت الهي و وحدت روحي
مواظب باشيد كه اعمالتان اعمال صالح باشد، قيامتان براي خدا باشد، اعمالتان براي خدا باشد. هر كدام بچه داريد تربيت كنيد، تربيت الهي بكنيد، تربيت شيطاني نكنيد. هر