عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 104 -  سازندگي با اتحاد
صفحه : 104
علاوه ، ضررهاي مادي ديگر دارد. و اين تعمدي بوده است كه از دستگاه دولتي شده است ؛ بر[اي ] اينكه هم جوانهاي ما را عقب نگه دارند و نيروي جوانان ما را از بين ببرند،و هم نگذارند كه اين مملكت ترقي بكند. با اسم "مترقي كردن مملكت " مملكت را به عقب راندند.
سازندگي با اتحاد
و ان شاءالله اميدواريم كه با همت همه اقشار مملكت بتوانيد شما اين مملكتي را كه عقب رانده شده است ، و اينها رفتند و اينجا را خراب كرده رفتند، بتوانيد كه همه با هم دست به هم بدهيد، با وحدت كلمه ، با وحدت ، فعاليت ، ايران را از سر بسازيد. معلمهابچه هاي ما را تربيت كنند، يك تربيت صحيح ، مهندسين ما كارهاي نافع به جا بياورند، وهمين طور ساير اقشار.
من از خداي تبارك و تعالي مسئلت مي كنم كه همه ما را به وظايف ملي و اسلامي آشنا كند. و اميدوارم كه دست اجانب از اين مملكت كوتاه بشود كه شما مملكت خودتان را خودتان اداره بكنيد و خزاين مملكت شما مال خود شما باشد. مملكت ايران ازممالكي است كه همه چيز دارد خودش ، لكن اينقدر خورنده دارد كه به ملت نمي رسد؛آنقدر چپاولگر هست و بود كه ملت دستش كوتاه بود از اين ذخاير. ما همه چيز داريم ،هيچ چيز نداريم ! همه چيز داريم ، اگر آزاد باشيم ، اگر مستقل باشيم ؛ هيچ نداريم ، در اين وضعي كه زندگي مي كرديم . و من اميدوارم كه ديگر از اين به بعد اينطور زندگي نكنيم . الان وقتي است كه شما طبقه روشنفكر بيشتر از ديگران مواخذ هستيد، بيشتر ازديگران بايد كار بكنيد، بيشتر از ديگران مسئول اين مملكت و ملت هستيد. همه شما بايدهر چه فعاليت داريد، اولا در راه اين نهضت ، اين نهضت را به پيش برانيد تا اينكه به آخربرسد و مملكت شما مستقل بشود و اين اختناقهايي كه تا حالا بوده است تكرار نشود؛ وثانيا به استقرار يك حكومت عادل ، يك حكومت عدل و مستند و مبتني بر آراي خودملت . . . .