عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 103 -  جرايم پنجاه ساله خاندان پهلوي
سخنراني
زمان : 19 بهمن 1357 / 10 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : محسنات نهضت اسلامي
حضار: اعضاي انجمنهاي اسلامي پزشكان و مهندسين و معلمين
صفحه : 103
بسم الله الرحمن الرحيم
جرايم پنجاه ساله خاندان پهلوي
يكي از محسنات اين نهضت اسلامي اين بود كه ما قبل از اين با اين چهره ها مواجه نبوديم . شما مشغول اعمال خودتان ، ما هم مشغول كار خودمان بوديم ؛ و اينطوراجتماعات ميسر نبود. نه شما ما را ديده بوديد و نه ما شما را، و نه مواجه شده بوديم كه مطالبي كه داريم با هم صحبت كنيم . و اين نهضت مقدس اسلامي كه همه قشرها رافراگرفت ، اين فرصت را داد و وسايل را مهيا كرد كه ما با آقايان مواجه باشيم و بتوانيم مسائلي را پيش آقايان طرح بكنيم . شما مي دانيد كه گرفتاري ملت ايران از پنجاه و چندسال پيش از اين تا حال چقدر بوده است ، و جرايم اين پدر و پسر به اين مملكت چقدرزياد بود، و همه اقشار اين مملكت در اختناق و در زحمت به سر مي بردند. از آن طرف ،دانشگاهها، دانشكده ها، همه آنها، دانشسراها، نمي توانستند ايفاي وظيفه اي كه محول به آنهاست بكنند. و همين طور مهندسين و ديگر قشرها آزاد نبودند كه مطالبي را كه دارندبگويند يا اعمالي را كه مي خواهند به نفع ملت است انجام بدهند. ما مواجه شديم در اروپابه بسياري از محصلين كه در آنجا هستند، و بسياري از آنها كه دولت فرستاده آنجا.منجمله مسئله انرژي اتمي كه چهارصد نفر در آلمان هستند؛ و اينها عده اي شان آمدندپيش ما، و مطالبشان اين بود كه اولا ما را عقب نگه داشته اند نمي گذارند كه ما ترقي علمي بكنيم ؛ و ثانيا اين انرژي اتمي براي ايران ضرر دارد نه فايده . تا آن وقتي كه اين قابل كاراست در ايران نفت و گاز هست ، آن وقتي كه نفت و گاز تمام بشود اينها قابل عمل نيستند.
صفحه : 104
علاوه ، ضررهاي مادي ديگر دارد. و اين تعمدي بوده است كه از دستگاه دولتي شده است ؛ بر[اي ] اينكه هم جوانهاي ما را عقب نگه دارند و نيروي جوانان ما را از بين ببرند،و هم نگذارند كه اين مملكت ترقي بكند. با اسم "مترقي كردن مملكت " مملكت را به عقب راندند.
سازندگي با اتحاد
و ان شاءالله اميدواريم كه با همت همه اقشار مملكت بتوانيد شما اين مملكتي را كه عقب رانده شده است ، و اينها رفتند و اينجا را خراب كرده رفتند، بتوانيد كه همه با هم دست به هم بدهيد، با وحدت كلمه ، با وحدت ، فعاليت ، ايران را از سر بسازيد. معلمهابچه هاي ما را تربيت كنند، يك تربيت صحيح ، مهندسين ما كارهاي نافع به جا بياورند، وهمين طور ساير اقشار.
من از خداي تبارك و تعالي مسئلت مي كنم كه همه ما را به وظايف ملي و اسلامي آشنا كند. و اميدوارم كه دست اجانب از اين مملكت كوتاه بشود كه شما مملكت خودتان را خودتان اداره بكنيد و خزاين مملكت شما مال خود شما باشد. مملكت ايران ازممالكي است كه همه چيز دارد خودش ، لكن اينقدر خورنده دارد كه به ملت نمي رسد؛آنقدر چپاولگر هست و بود كه ملت دستش كوتاه بود از اين ذخاير. ما همه چيز داريم ،هيچ چيز نداريم ! همه چيز داريم ، اگر آزاد باشيم ، اگر مستقل باشيم ؛ هيچ نداريم ، در اين وضعي كه زندگي مي كرديم . و من اميدوارم كه ديگر از اين به بعد اينطور زندگي نكنيم . الان وقتي است كه شما طبقه روشنفكر بيشتر از ديگران مواخذ هستيد، بيشتر ازديگران بايد كار بكنيد، بيشتر از ديگران مسئول اين مملكت و ملت هستيد. همه شما بايدهر چه فعاليت داريد، اولا در راه اين نهضت ، اين نهضت را به پيش برانيد تا اينكه به آخربرسد و مملكت شما مستقل بشود و اين اختناقهايي كه تا حالا بوده است تكرار نشود؛ وثانيا به استقرار يك حكومت عادل ، يك حكومت عدل و مستند و مبتني بر آراي خودملت . . . .