عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 100 -  به اميد ايراني آباد
صفحه : 100
اسلام است . تحت بيرق اسلام است كه اين قدرت حاصل شده است ، و مي تواند باابرقدرتها مقابله كند. اين معنا را كه فهميدند آنها، درصدد برمي آيند كه اين قدرت رابكوبند. و دنبال اين هستند كه علما را از شما جدا كنند، شما را از علما جدا كنند، دانشگاه را از علما جدا كنند، دانشگاه را از بازار جدا كنند. [بين ] همه اينها به هم [بزنند] كه اين وحدت كلمه از بين برود و بعد كارهاي خودشان را بكنند. و بعيد هم ندانيد كه اينها همان رژيم سلطنتي را بخواهند حفظش كنند؛ گرچه ديگر به نظر انسان نمي رسد كه يك چيزپوسيده اي را هم اينها بخواهند! و لهذا ديديد كه محمدرضا وقتي كه پناه برد به [ابرقدرتي كه ] دنبال او بود، يعني پشتيباني ازش مي كرد، راهش نداد در مملكت خودش ! (2) اينها اينطورند كه هر وقت به منفعتشان باشد، يك فردي را [حمايت ]مي كنند.
به اميد ايراني آباد
بايد ما همه متنبه باشيم كه ان شاءالله از حالا همان طوري كه تا حالا قدرتها با هم بوده است ، پشتيباني بوده است ، بازار از كارگرها، كارگرها از بازار، همه از علما، علما از آنها،پشتيباني كردند و همه با هم در صف واحد همه با هم فرياد كردند و همه با هم خواستنداين مسائل دينيه و مسائل اسلاميه و انسانيه را، از حالا به بعد هم تا آخر نهضت ان شاءالله باقي باشد؛ تا اينكه به يك ايران كه مال خودمان باشد نه همه مخازنش را به اين و آن بدهند، [برسيم ] يك ايراني كه زراعتش را خودمان بكنيم نه آنجايي كه زراعت مي شوداسرائيل بكند، و زراعتش هم از دست ما بگيرند و تمام بشود همه چيز.
من از خداي تبارك و تعالي توفيق همه شما را مي خواهم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته