• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 116 -  لزوم مشاركت مردم در بازسازي و نظارت
صفحه : 116
دارند دنبال مي كنند. از اين جهت ، ما بايد بيدار باشيم ، جبهه ها بايد پر باشد، ما خودمان رادر حال جنگ بدانيم . مي بينيد كه به هيچ چيز از امور اعتنا ندارند، امروز مي گويند جنگ ،فردا همان جنگ را صلح مي كنند، باز فردا جنگ شروع مي كنند. از اين جهت ، قواي مسلحه ما و ملت ما بايد مهيا باشند براي اين امر.
لزوم مشاركت مردم در بازسازي و نظارت
اين يك مسئله است ، مسئله ديگر؛ اين مسئله بازسازي است كه بسيار مهم است ، دربازسازي اگر بخواهد ملت سر خود كار بكند، فساد ايجاد مي شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا كند، قدرت ندارد. بايد مردم همراهي كنند و هر چه قدرت دارند براي اين امر مهم به ميدان بياورند، لكن با نظارت دولت . و راجع به اينكه كجا مقدم ، كجا موخر،اين بالاخره صحبت پيش مي آيد و آن طوري كه صلاح است اين است كه هيات تشخيص مصلحت باشد مركب از سران كشور و نخست وزير و تشخيص بدهند،تشخيص مصلحت بدهند كه كجا بايد اول باشد، كجا بايد بعد باشد، وضعش بايد چه جورباشد. مردم خودشان داخل باشند، لكن مستقل نباشند. و دولت بايد به مردم مجال بدهدبه اينكه در كارها داخل بشوند. و مردم هم بايد به دولت مجال بدهند كه با تاني ونقشه كشي اين كار مهم را انجام بدهند؛ ممكن است دستهايي در كار باشند كه بخواهند درهمين مقوله هم راجع به بازسازي هم شلوغ كنند و فساد ايجاد كنند، اين را بايد خيلي متوجه باشند و اين همان هيات تشخيص مصلحت كه مركب از سران كشور است ، آنهابايد نظارت كنند در امور، لكن مردم را هم شركت بدهند. چنانچه حالا بعد از جنگ است مردم بايد در كارهاي تجاري آزاد باشند لكن با نظارت دولت ، كه يك وقت -خداي نخواسته - دوباره از آن چيزهايي كه از خارج مي آوردند و آن چيزهاي فاسدي كه مي آوردند دوباره شروع نكنند. دولت اجازه بدهد مرم از خارج چيز بياورند، تجارت كنند، لكن نظارت داشته باشد كه فساد ايجاد نشود. اين هم يك مطلبي است كه مهم است و بايد خيلي در آن [دقت ] كرد.