• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیستم - صفحه 367 -  مشكلات دولت اسلامي
صفحه : 367
عنايت كند و توفيق خدمت به خلق الله .
مشكلات دولت اسلامي
البته من از مشكلات دولت ، از مشكلات كارمندان دولت ، از مشكلات همه قشرهايي كه در بين دولت كار مي كنند آگاهم ؛ چنانچه شماها بهتر آگاهيد. و من مي دانم كه اين دولت و اين اقشاري كه مربوط به دولت هستند، در عين حالي كه محرومترين قشرهاهستند، با اخلاصترين قشرها هستند، و در عين حالي كه با يك زندگي درويشانه مي گذرانند، بحمدالله ، قدرت معنوي دارند و هر چه زندگي زيادتر بشود، قدرت روحي كمتر مي شود.
اين مسلم است هر قدمي كه دنيا براي آدم بر مي دارد، انسان عقب مي گيرد. آنهايي كه در كاخهاي بسيار مجلل زندگي مي كنند، نگرانيشان بيشتر از آني است كه درويش اند ودر محله ها زندگي مي كنند. پس ما از اين جهت هم شكرگزار هستيم كه ما را در لباس درويشها درآورده است - نه درويش به معناي اصطلاحي ، درويش واقعي - و ما خدمت به خدا و خدمت به خلق خدا را وظيفه خودمان مي دانيم و مشكلات را هم ان شاءالله ،پشت سر مي گذاريم و همان طوري كه تاكنون ايستادگي كرده ايم ، همه ايستادگي كردنددر مقابل همه مشكلات ، از اين به بعد هم بين همه مشكلات ايستادگي خواهند كرد. و من دعا مي كنم كه خداوند به شما توفيق بدهد.
و اشخاصي كه خارج ايستاده اند و اشكال مي كنند، از باب اينكه خودشان در گودنيستند، اشكال كردن يك چيز آساني است . اما حل اشكال مشكل است . خوب ، البته اشخاصي خارج نشسته اند، مي گويند: چرا چه شد؟ چرا نشد؟ چرا بايد بشود؟ چرا فلان كار بايد بشود؟ بايد بكنند. لكن وارد نيستند ببينند كه مشكلات چي است . در يك همچوزماني كه دولت و ايران مبتلاي به همه گرفتاريهايي كه مي بينيد هستند و همه دولتها، همه جهان به استثناي ملتهايشان در صدد محو جمهوري اسلامي هستند؛ يعني ، در صدد محواسلام هستند، در عين حال ، خداي تبارك و تعالي تاييد كرده است و ما استقامت كرديم ،مقاومت كرديم ، بعدها هم خواهيم كرد، ان شاءالله .