عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 98 -  لزوم پيشگيري از حوادث اهانت آميز
صفحه : 98
شماييد تنها تقريبا، كشور شما امروز در بين همه كشورها تنهاست . همه كشورها به ضد ماهستند، الا معدودي . لكن در عين حال كه همه بر ضد هستند، چون خود كشور و خوداهالي مومن هستند، معتقد هستند به اين كه بايد با عنايات خدا مسائل را حل كنند، فكرهابه كار افتاد و فعاليت ها شروع شد. و الان ايران با آن زماني كه آن همه هياهو مي كردندبراي تمدن بزرگ ، حالاي ايران بسيار پيشرفته تر از آن وقت است . و مهم اين است كه ماالان مستقل هستيم ، يعني هيچ كشوري در دنيا نيست كه بتواند به يك سپور ما جسارت كند. شما الان مستقليد و آقاي خودتان هستيد. و اسلام هم اين طور نيست كه طبقاتي باشد و بخواهد يك طبقه اي را حاكم كند، يك طبقه اي را محكوم . اسلام خدمتگزاردارد و كساني كه خدمت مي كنند، ملت بايد با اين خدمتگزارها همراهي كند. و دولت مايك دولت خدمتگزاري است ، مجلس ما يك مجلس خدمتگزاري است ، رئيس جمهور ما يك خدمتگزاري است نسبت به همه كشور. و همان طوري كه اسلام مقررفرموده است كه طبقات در كار نباشد. و ان اكرمكم عندالله اتقيكم ، (2) آني كه تقوايش بيشتراست ، آني كه ترسش از خدا بيشتر است ، آني كه خدمت براي خدا مي كند، او مقدم است . من اميدوارم كه شما كوشش كنيد كه وارد بشويد در اين جمعيت متقين كه خداي تبارك و تعالي بفرمايد: اكرمكم عندالله اتقيكم و شما هم از آنها باشيد.
لزوم پيشگيري از حوادث اهانت آميز
و يك نكته اي را كه مي خواهم عرض بكنم اين است كه شما مي بينيد كه دست هاي مختلفي در همه جا هست كه به شما و به كشور ما صدمه بزند. مي بينيد كه جايي كه دعوي مي كند كه محل تمدن بشر است ، و تمدن از آن جا به جاهاي ديگر رسيده است ؛ فرانسه ،امروز محل تروريست ها شده است . تروريست هايي كه خودشان اعتراف مي كنند كه ماكشتيم و ما منفجر كرديم . (3) يك كشوري كه ملتش آن طور بايد باشد، دولتش آن طوراست و پناهگاه شده است از براي كساني كه فاسد هستند، تروريست هستند و اشخاصي
2- سوره حجرات ، آيه 13: "بزرگوارترين شما نزد خدا باتقواترين شما است ".
3- اشاره است به گروهك تروريستي "منافقين ".