عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 97 -  خدمت و تلاش در رهايي از وابستگي
صفحه : 97
اينها براي اين است كه كشور به دست خود شما افتاده است ، استقلال فكري داريد،استقلال عمل داريد، يا خودتان براي خودتان و براي كشور خودتان خدمت مي كنيد. اين مسائلي را كه آقاي وزير راه گفتند موجب بسيار تشكر است از پرسنل هواپيمايي و شماآقايان ، و مهم همين است كه شماها وابسته نيستيد الان . اين كه اين قدر پيشرفت كرديد وآن طور كه گفتند در زمان سابق براي چهل هزار حاجي ، نمي توانستند همه را حمل كنند ومحتاج بودند به اين كه لااقل نصف او را يا بيشتر او را ديگران ببرند، براي همين بود كه خود فكرهاي ملت به كار نيفتاده بود. ديگران مي خواستند براي ما راهنمايي كنند و آنهاهم بنايشان بر اين بود كه ما عقب باشيم ، بنايشان اين بود كه نگذارند ما ترقي بكنيم .مستشارهايي كه از امريكا يا از جاهاي ديگر اين جا مي آمد، به صورت براي اين بود كه راهنمايي كنند و هدايت كنند، در واقع براي اين بود كه نگذارند خود شما كار كنيد،نگذارند فكر شما به كار بيفتد. امروز كه مي بينيد اين طور پيشرفت كرده است كه صد وپنجاه هزار يا بيشتر، حجاج را شما در ظرف چند روز مي بريد و برمي گردانيد، و ركورد راكه شكستيد در دنيا راجع به اين معنا، براي اين است كه خودتان كار مي كنيد، احساس مي كنيد كه كشور مال شماست . وقتي كه انسان ببيند كه يك آقا بالاسر دارد، يك كس ديگري دارد كه مي خواهد به او آقايي بفروشد، به اسم اين كه آمدم خدمت كنم مي خواهد به خدمت بكشد ملت را، دلسرد مي شود ملت . آنها از يك طرف نمي گذارندكه شما به يك مسائل اساسي برسيد، خود شما هم از آن طرف مي بينيد كه خدمت براي تقريبا بيگانه است .
خدمت و تلاش در رهايي از وابستگي
ما بايد شكر خدا را بكنيم كه خداوند به ما عنايت كرد، مرحمت فرمود كه يك كشوري كه به تمام معنا وابسته بود به خارج و نمي گذاشتند افكار اينها به كار بيفتد،نمي گذاشتند صنعتگرهاي اينها به كار خودشان ادامه بدهند، امروز خداي تبارك و تعالي كشور را به دست خود شما سپرده است و خود شما بحمدالله مشغول خدمت هستيد، واين خدمت را اميدوارم كه صدچندان كنيد. بايد همين معنا را در نظر داشته باشيد، امروز