عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 94 -  روابط با كشورها با حفظ استقلال
صفحه : 94
هم مي روند - و حق ايشان است - مي فهمند كه ايران با دنيا رابطه دارد.
روابط با كشورها با حفظ استقلال
البته ما طرفدار همه مظلومين در همه جا هستيم ، و ميل داريم كه مظلومين بر همه ستمگران غلبه كنند. و آقايان توجه كنند كه روابط زمان سابق نباشد كه در زمان سابق روابط يك طرفه بود؛ آقايي و نوكري ، چه در زمان قاجار و چه زمان رضاخان و تا آخر. وشما ديديد كه از اول اين طور بود كه وقتي سفيري از انگلستان يا امريكا مي آمد، كسي جرات نمي كرد حتي يك كلمه اي برخلاف مصالح آنها بگويد. ولي ايران ، امروز اين طور نيست ، و ما هيچ كشوري مثل ايران سراغ نداريم كه اين طور، دنيا و شرق و غرب به آن نظر داشته باشند، و مستقل بوده و بگويد ما نه با امريكا كار داريم و نه با شوروي و ماخودمان هستيم . و اين كه با همه دولت ها رابطه داشته باشيم يعني ، رابطه دوستانه ، نه روابط بين ارباب و رعيت ، و ما اين روابط را نمي خواهيم مادامي كه اين طور هست . و مااستقلال خودمان را مي خواهيم حفظ كنيم و در دنيا زندگي كنيم و اسلام را به پيش ببريم .اين روابط بايد هر روز محكمتر بشود، و شما از اول بايد به آنها بفهمانيد اين معنا را كه مانمي خواهيم روابطمان مثل روابط زمان شاه باشد، بلكه ما روابط خاص اسلامي داريم كه اسلام نه ظالم بود و نه زير بار ظلم مي رفت ، و ما هم مي خواهيم اين طور باشيم كه نه ظلم كنيم ، نه زير بار ظلم برويم .
مشروط بودن رابطه با امريكا
و شما اين نكته را توجه داشته باشيد كه ؛ آن قدرتي كه شما را به استقلال و آزادي رساند، قدرت خداي تعالي بود، و تا وقتي كه اين عنايات الهي محفوظ باشد، هيچ قدرتي نمي تواند كاري بكند. همان طور كه در اين جنگي كه عليه ما به راه انداخته و ازهمه جا به دشمن ما كمك مي كنند، مع ذلك همه ملت ما و جوانان ما و تمام كشور ماايستاده اند، و ما براي دفاع تا آخر ايستاده ايم ، و دامنه تبليغات هم عليه ما مي دانيد از كجاتا كجاست . آن وقتي كه فرانسه آن هواپيماها را به عراق فرستاد، چقدر تبليغ كردند كه كارتمام شد و صدام خارك را با خاك يكسان مي كند. آن مسئله تمام شد، حال مسئله