عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 8 -  اتهامات و تبليغات مسموم عليه نظام اسلامي
صفحه : 8
حكومتي به دستشان بيايد، يك مجالي به دستشان بيايد كه لااقل تعليمات را بكنند. براي حضرت صادق - عليه السلام - هم كه مجال بود براي اينكه علم فقه را بايد توسعه بدهند وبيان كنند و بعضي از مسائل البته غير فقهي هم بوده است ، لكن سرگرمي ايشان به آن علومي كه نمي شد كه معطل بماند و علم شريعت بود، اين هم باز نگذاشتند، نشد. حمله هم نداشتند؛ حمله فقه بود، اما حمله آن علوم نبود. بنابراين ، ما بايد در اين امور متاسف باشيم كه از قرآن دستمان كوتاه است . اين تفسيرهايي كه بر قرآن نوشته شده است از اول تا حالا، اينها تفسير قرآن نيستند، اينها البته يك ترجمه هايي ، يك بويي از قرآن بعضيشان دارند، و الا تفسير اين نيست . در هر صورت ، انا لله و انا اليه راجعون ، آن كه از دست ما رفت ،حكومت عدل الهي هم كه تحقق پيدا نكرد كه ما بفهميم بايد چه بكنيم .
اتهامات و تبليغات مسموم عليه نظام اسلامي
حالا هم كه خداي تبارك و تعالي توفيق به اين ملت داد و دست عنايتي به سر اينهاكشيد، مي بينيد كه با اين حكومت چه مي كنند. مجال نمي دهند كه عرضه بكننددست اندركاران ما اسلام را. هر مطلبي كه در عالم واقع مي شود، يك فسادي واقع مي شود؛ "دست ايرانيها در آن هست و دست حكومت ايران در آن هست ! " آن تبليغات است ديگر. در بحر احمر يك چيزي واقع مي شود، در كانال سوئز يك چيزي واقع مي شود، اين ايرانيهايند كه اين كار را مي كنند! البته اين تبليغات سوء يك جهت ، ولوبرخلاف هست ، لكن يك جهت حسن هم دارد، و آن اين است كه دنيا مي فهمد كه يك قصه اي در ايران هست ؛ در شب و روز تبليغات بر ضد ايران و اسلام و اينها هست . اينكه اسلام را اين طور، ايران را اين طور مي كوبند، اينها به ايران خيلي كار ندارند، به اسلام كاردارند. مي دانند كه اگر اين چيزي كه ايران مي خواهد تحقق پيدا بكند، دست آنها از همه منافعشان در همه جا كوتاه مي شود.
شما ملاحظه مي كنيد امروز با همه اين سختيها و گرفتاريهايي كه براي ايران پيش آمده است و يكدل و يكجهت دنيا برخلاف اسلام هست ، و به اندازه انگشتان دست ، مادر دنيا همراه نداريم ، مع ذلك ببينيد جلوه اسلام تا كاخهاي كرملين هم كشيده شده