عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 486 -  مكلف بودن تمام مردم در حفظ جمهوري اسلامي
صفحه : 486
جاهاست از حيث ظلم ، از حيث ستم ، مردم در خيابانشان كه مي روند جانشان خطر است ،مي ترسند يك وقت پاسدارها بريزند بكشندشان . به مردم بفهمانيد كه اين تبليغات ، براي انزواي اسلام است ، نه براي من و امثال من ، براي اسلام است . شما ببينيد دنبال آن چيزي كه آقاي رئيس جمهور رفتند در پاكستان و آن طور با ايشان ملت پاكستان عمل كرد، دنبال او يك ورقه ، يك كتابي آمد، يك رساله اي آمد، دنبال او تبليغات بر ضد. فتواي كي است ؟ اين است ، فتوايش اين است و لعن به خواجه نصير. (7) اين براي چي است ؟ براي اينكه اين آخوند - اگر هست - اين آخوند يك آخوندي است كه امريكايي است نشسته در پاكستان ، اين يك همچو آدمي است . براي اين كه ديده است كه يك همچه قصه اي واقع شده ، ترسيده نبادا يك وقتي اسلام در آنجا هم بيايد، همان طوري كه در ايران آمده ، به آنجا هم آن طور سرايت كند، پشت سر او برداشت يك همچه كتابي منتشر كرد.
مكلف بودن تمام مردم در حفظ جمهوري اسلامي
در هر صورت تكليف زياد است ، بزرگ است براي همه مان . ما براي ادامه اين انقلابي كه هست و ادامه اين ، تكليف زياد داريم ؛ دولت تكليف دارد، رئيس جمهورتكليف دارد، رئيس مجلس تكليف دارد، كشاورز تكليف دارد؛ كارگر تكليف دارد، هركس در هر گوشه اي از اين كشور واقع شده است تكليف دارد. تكليف مال يك نفر دونفر نيست ، آحاد مردم يكي يكيشان تكليف دارند براي حفظ جمهوري اسلامي ، يك واجب عيني ، اهم مسائل واجبات دنيا، اهم است ، از نماز اهميتش بيشتر است ؛ براي اينكه اين حفظ اسلام است ، نماز فرع اسلام است . اين تكليف براي همه ماست ، هيچ فرقي مابين ترك و فارس و - عرض مي كنم كه - كجا و كجايي ندارد، سيستاني و بلوچستاني واينها. و اين تكليف براي همه دنياست . حفظ دين حق ، يك حكمي است براي همه دنيا،در راس واجبات براي همه دنيا واقع شده ، منتها غير مسلمين چون اعتقاد به اسلام ندارند
7- خواجه نصيرالدين طوسي "وفات به سال 673 ه . ق . " از بزرگترين مفاخر علمي جهان اسلام كه تاليفات بيشماري در فلسفه ، عرفان ، كلام و نجوم دارد. هولاكوخان مغول به اشاره و تدبير وي بساط خلافت پانصد ساله بني عباس را در هم پيچيد.