عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 482 -  منزوي نبودن ايران در ميان ملتها
صفحه : 482
و تعالي آن طور متحول كرد كه اگر الان رئيس جمهور هر جا بيايد در اينجا، يك نفر آدم عادي به او اعتنا نمي كند، اين تحول معنوي است كه پيدا شده است ، اگر اعتنا بكند به او،براي اين كه يك آدم است ، اگر آدم باشد.
منزوي نبودن ايران در ميان ملتها
اينها مي گويند كه ايران منزوي است ، الان هم مي گويند. مقصودشان اين [است ] كه پيش ملتها منزوي است يا مقصود اين است كه پيش دولتها منزوي است ؟ اگر مقصود اين است كه پيش ملتها منزوي است ، خوب ، بيايند تجربه كنند؛ چند تا اتومبيل بياورند، يكي رئيس جمهور امريكا را تويش بنشانند، يكي هم رئيس صدر كذاي شوروي را بنشانند،يكي هم رئيس جمهور فرانسه را بنشانند، يكي هم ملكه انگلستان را بنشانند، يكي هم آقاي رئيس جمهور ما را، بروند توي جمعيت . اينها، اين چندتا اتومبيل راه بيفتند توي جمعيتها در دنيا، ما نمي گوييم ايران ، مي رويم در امريكاي لاتين ، مي رويم در خودانگلستان ، مي رويم در بلاد ديگر حتي بلاد غير مسلمين ، ببينيم كه معامله مردم با اين چندنفر سركرده - فرض كنيد كه هست - چه جوري است . آيا معامله همان معامله اي نيست كه پاكستان با رئيس جمهور كردند؟(3) با آنها چي ؟ با تخم مرغ و با چه تنفر از آنها پذيرايي مي كنند. اگر مقصود اين است كه پيش ملتها ما منزوي هستيم ، خوب ، بيايند ببينند قضيه راو اگر مقصود اين است كه پيش دولتها منزوي هستيم ، امروز هيچ دولتي نيست كه انتظارنداشته باشد كه ايران به او يك نرمش نشان بدهد؛ امريكا اين طور است ، شوروي اين طور است ، فرانسه اين طور است ، آنها منزوي هستند. اين تبليغات زياد هي گفته مي شود. گفته مي شود و يك عده هم باور مي كنند. قبلا البته باور زياد بود، حالا در ايران باور كم شده است و يك عده اي خودشان را به باور مي زنند و ليكن توده مردم ديگر اين حرفهاي تبليغاتي را باور نمي كنند.
3- اشاره است به استقبال كم نظير مردم پاكستان از آقاي خامنه اي در سفري كه ايشان در زمان رياست جمهوري خودبه آن كشور نمودند.