عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 479 -  عنايت خداوند در تحول معنوي مردم ايران
صفحه : 479
است و قدرت ؟ انقلابي كه در ايران واقع شد، قبل از انقلاب مهم كه كوبنده بود، يك انقلابي در باطن مردم حاصل شد. آن انقلاب گرايش اقشار ملت به اسلامي كه تا اين عصر خصوصا، در اين سده هاي آخر به طاق نسيان سپرده شده بود و از اسلام جز يك آداب خشك كه هيچ به حال ديگران ضرري نداشت و هيچ در فكر ملتها نبودند، همين باقي مانده بود. اين ملت به خواست خداي تبارك و تعالي و با عنايات خاصه او، اول منقلب شد در معنويات . جوانها از آن حال سابق برگشتند به يك حال اسلامي و فهميدندكه اسلام چه بايد باشد و چه بايد بكند، دنبال او آن انقلاب حاصل شد. اگر آن مسئله حاصل نشده بود، انقلاب اينجا هم مثل يكي از انقلابهاي ديگري بود كه حالشان رامي بينيد و ديديد. آن چيزي كه در اينجا حاصل شد و بايد او را جز معجزات ، ما حساب بكنيم ، همان انقلاب دروني اين ملت بود. انقلاب دروني اين ملت موجب شد كه اين انقلاب پيدا شد و همان انقلاب دروني آنها و شناخت آنها از اسلام و توجه آنها به خداي تبارك و تعالي موجب شد كه در تمام اين دوره اي كه ما در آن هستيم ، از اولي كه قيام شدو بعد به انقلاب مبدل شد و بعد پيروز شد و تا الان ، روز به روز مي بينيد كه حضور ملت وتعهد ملت رو به افزايش است . اين نه براي انقلاب است ، براي انقلاب دروني است .انقلاب همه جا بوده است ، بسياري از جاها بوده است ، اين انقلاب دروني است كه پيداشد در اين كشور و در اين مملكت و نيست الا به عنايات خداي تبارك و تعالي . ما از خودچيزي نداريم ، هرچه بود عنايات او بود كه اين عنايات موجب شد كه اين انقلاب باطني پيدا بشود و از آن حالتي كه همه خود ملت ما مي دانند در سابق بود، به اين حالت كه حالامي بينند متحول شده است . اين موجب شد كه انقلاب پيروز شد. پيروزي را ما بايد ازانقلاب دروني مردم جستجو كنيم و تا اين معنا حاصل نشود انقلاب ها يك انقلابهاي تحويل قدرت از او به قدرت ديگر است و وضع براي ملت همان جور كه بوده ، مي باشد.
عنايت خداوند در تحول معنوي مردم ايران
اين آقاياني كه از خارج آمدند و من از آنها تشكر مي كنم ، ملاحظه كنند در كجاي دنيا