عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 458 -  حفظ حيثيت اسلامي - ملي در گرو اتحاد نيروها
صفحه : 458
بازيش داده اند براي اينكه ، بيايد يك همچو شلوغكاري بكند. اگر چنانچه دست اينهاپشت سرش نبود، با يك سيلي از بين رفته بود. اما آنها دارند همه دنبالش مي كنند و حالاهم دارد سست مي شود دنبال كردنشان ، مايوس شده اند اينها. شما بدانيد كه دشمن شمامايوس است امروز و شما قوي ايد امروز. لكن عمده تكليف خود شماست كه هركدامتان به تكليف عمل بكنيد. قانون براي شما تكليف معين كرده ، اسلام براي شما تكليف معين كرده ، به اين تكليف بايد عمل كرد. اين تكليف براي شما آبرو پيدا مي شود، براي شماحيثيت پيدا مي شود، كشور شما حيثيت پيدا مي كند.
حفظ حيثيت اسلامي - ملي در گرو اتحاد نيروها
الان كشور شما با آن وقت چقدر فرق دارد؛ آن وقت همه اين بودند كه مستشاران بيايند چه بكنند، چه بكنند، كارخانه هاي ما دست مستشارها بود، ارتشمان دست آنهابود، همه چيزمان دست آنها بود. امروز شما بحمدالله خودتان هستيد، ايستاديد روي پايتان در مقابل امريكا، شوروي ، نمي دانم ساير جاها. مي گوييد كه ما هستيم هيچ كاري به كسي نداريم ، نمي تواند كسي دخالت كند و نخواهد كرد، نمي توانند هم بكنند، نه صلاح نظامي شان و نه صلاح سياسي شان هست ، نمي توانند اين كار را بكنند. لكن شرط اينكه مابتوانيم مقاومت كنيم و بتوانيم حفظ كنيم اين كشور را، شما بخواهيد حفظ بكنيد حيثيت ملي خودتان را، حيثيت اسلامي خودتان ، شرطش اين است كه با هم باشيد. فكر اينكه من ارتشي هستم بايد چه باشم ، من عرض مي كنم سپاهي هستم بايد چه بشوم ، من بسيجي هستم ، اين فكر از سرتان دور بشود. همه يكي هستيد و آن قدرت است و آن قدرت ملي خودتان . وقتي همه يكي هستيد ديگر اين حرفها از بين مي رود كه من كجا و او كجا، همه با هميد. الان هم بحمدالله - آن طوري كه گزارش دادند - الان هم همه تان منسجم شديد،همه قوا با هم منسجم اند و مي بينيد هم كه چطور از شما دارند مي ترسند؛ اين ور و آن ورافتادند دنبال اينكه بياييد صلح كنيد. دروغ هم مي گويند بحمدالله ، معلوم است كه دروغ هم مي گويند اينها. و خدا عذاب اينها را به دروغشان هم اضافه خواهد كرد در هر صورت