عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 457 -  مقدس بودن دفاع از اسلام و كشور اسلامي
صفحه : 457
وضع داريد، هر دو يك تكليف داريد و آن حفظ اسلام است .
وظيفه اسلامي - ملي در حفظ اسلام و كشور
شما وقتي كه ملاحظه كنيد در صدر اسلام چه رنج هايي كشيدند اين عده كم در مقابل عده هاي زياد، چه رنج هايي كشيدند، خود پيغمبر اكرم چقدر رنج كشيد، بعدش هم ديگران رنج كشيدند و اسلام را حفظش كردند. شما امروز يك وظيفه ملي داريد نسبت به كشورتان ، يك وظيفه اسلامي داريد نسبت به حفظ اسلام . اسلام الان امانت است پيش شما. امروز همه دنيا متوجه به ايرانند كه اين جمعيت مي خواهند چه بكنند. متحيرندآنها كه اين چهل ميليون جمعيتي كه اين جا جمع شدند و يك گوشه اي هستند، اينهامي خواهند چه بكنند. چين با يك ميليارد و صدميليون جمعيتش توجه به اين جا دارد كه ببيند چي هست در اين جا. شوروي توجه دارد، امريكا بيشتر توجه دارد، همه متوجه اندبه اينكه اين يك جمعيت كمي كه در يك گوشه از دنيا يك صدايي بلند كرده ، اين چه صدايي است كه اين طور صدايش در همه جا موج افكنده . آنها از باب اينكه نمي داننداسلام يعني چه ، معنويت را نمي دانند يعني چه . آنها همه حساب هاشان روي اين است كه ما چند تا تانك داريم ، آنها هم چند تانك دارند، ما چه ، البته ما وقتي اين حساب را بكنيم مقابل امريكا و شوروي ، ما چيزي نداريم اگر حساب اين باشد، اما حساب اين نيست ،حساب اين است كه شما يك صدا بلند كرديد دنيا را به حركت در آورديد.
مقدس بودن دفاع از اسلام و كشور اسلامي
الان هر جاي دنيا كسي برود، توجهش به ايران مي بيند كه از خود ما كه اين جا هستيم بيشتر مطلع هست جهات را. اين براي اين است كه ، مسئله ، مسئله معنوي است ، مسئله ،مسئله اي نيست كه ما مي خواهيم فقط جنگ بكنيم يا مي خواهيم دفاع بكنيم . ما دفاع مقدس مي خواهيم بكنيم ؛ يعني ما مي خواهيم از آبروي اسلام ، از آبروي كشور اسلامي دفاع بكنيم ؛ اين يك دفاعي است كه عقل و اسلام هر دو با آن موافقند، همه مي گويند كه بايد دفاع كرد. شما كشورتان الان مورد طمع يك جنايتكار واقع شده است ، و او را