عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 445 -  اسلامي و الهي نمودن دانشگاه در انقلاب فرهنگي
صفحه : 445
مي شود، يك نهضتي مي شود براي يك كار خوبي اما الهي نيست . از باب اينكه كارخوب است براي ملتمان خدمت بكنيم كار خوب است ، فلان ، به اين ممكن است ارج بدهد، اما آن كه مقصود است ، نيست . آن كه مقصود است اين است كه انسان دركارهايش چه در تشكيل حكومتش ، چه در انقلاب فرهنگيش ، چه در انقلابات ديگرش نظرش اين باشد كه يك كار الهي كرده باشد، آن پيش خدا ارزش دارد مثل انبيا. انبياكارشان به واسطه اين ارزش داشت نه براي عمق كارشان - و عرض مي كنم كه - سعه كارشان ، حكومتشان زياد باشد، كم باشد فرقي نمي كند. انبيا، آني كه هيچ نتوانسته كاربكند با آني كه خيلي كار كرده هر دو در انگيزه مثل هم هستند؛ يعني ، هر دو مي خواستندكه يك كاري براي خدا بكنند و پيش خدا ماجورند و هر دو هم ماجور هستند، يكي موفق شده ، يكي موفق نشده است ، آن ديگر دست خود اين نبوده ، موفق نشده است .
اسلامي و الهي نمودن دانشگاه در انقلاب فرهنگي
و در انقلاب فرهنگي ، آني كه براي شما فايده دارد - يك وقت براي مملكت فايده دارد، يك وقت براي دانشجوها فايده دارد، يك وقت براي شما آقايان - آني كه براي شما فايده دارد اين است كه انگيزه تان اين باشد كه اين دانشگاه را ببريد طرف اسلام ،الهي اش كنيد. هر درسي مي خواهند بخوانند مانع ندارد، درس هايي كه [مفيد] است ،اسلام با همه [درسها]، الا بعضي از درس ها استثناء كرده ، با همه موافق است . اما آني كه براي ماها فايده دارد اين است كه ما بخواهيم همين اسلامي بودن را الهي اش كنيم ،بخواهيم الهي باشد اين كار ما، براي خدا كار بكنيم ، اين براي خودتان فايده دارد، موفق بشويد فايده دارد، موفق هم نشويد فايده دارد. و اگر اين انگيزه شد مسلما دنبال اين هستيد كه كار خوب باشد وقتي انگيزه الهي شد، ديگر نمي شود اينكه انسان انگيزه اش الهي باشد و دنبال اين باشد كه خودش يك راهي باز كند، حالا چي باشد، هر چي شد،شد. اين قهرا خواهد اين طور شد كه وقتي كه انگيزه براي خدا شد، دنبال اين است كه اين كار را انجام بدهد، به طوري كه خداپسند باشد، از اين جهت ، در اين كار موفق است . اگر