عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 435 -  شكسته شدن بتها در استمرار زمان
صفحه : 435
ميزان تروريستي همين است پيش آنها و خود آنها مركز اين امور هستند. اگر فوج فوج مردم را بكشند، بريزند بكشند، قتل عام كنند هيچ اشكالي نيست ، بعد نسبت مي دهند به ايران كه در حبسهايش كشتار چه شد و چه شده . دليلتان چي هست ؟ منافقين گفتند، سندصحيح ! دليلشان اين است كه مخالفين با جمهوري اسلامي گفتند كه اينها درمحبس هايشان چه واقع مي شود، بدون اينكه محاكمه بشوند مي كشند مردم را همينطور وامثال اينها. آن وقت يك مطلبي كه اين طوري است در رسانه هاي گروهي آنها، آن قدردرش تبليغات مي شود و آن قدر گفته مي شود و ما از باب اينكه با آنها مخالفيم ،رسانه هاي آنها اگر چنانچه يك مطلب صحيحي هم باشد نمي گويند، و چنانچه مطلبي رااز امثال آنها بشنوند، چندين روز دنبال هم هي گفته مي شود، بعد هم دوباره تكرارمي شود. جزيره خارك را خوب ! زدند، بعضي جاهايش هم اشكال دارد. معلوم است زدند، اما توانستند كه نفت ايران را قطع كنند؟ نتوانستند، الان هم باز با اينكه مي گويند كه ،خود آنها عده ايشان مي گويند به اينكه الان همان طور كه سابق جريان داشت نفت ، حالاهم جريان دارد بلكه بيشتر يك قدري ، الان هم مي گويند كه ايران تمام شد نفتش ، تمام شد. من نمي دانم جزيره خارك چند دفعه نابود بايد بشود؟ اولي كه زدند گفتند ما با خاك يكسانش كرديم ، پس بايد يك قطره نفت نداشته باشد، خاك است ديگر! بعد چهل و نه مرتبه مي گويند يا چند و چند مرتبه تازه زدند، هر دفعه مي گويند ما از بين برديمش .خوب ، يك چيز را چند دفعه از بين مي بريد؟ اين وضع دنياست . آن وقت مناقشه نيست اصلا در راديوهاي خارجي راجع به اين غلطي كه اينها مي گويند، راجع به اين تناقض گويي كه اينها مي كنند هيچ كلمه اي ، هيچ حرفي نيست ، اما تا يك كلمه اينجا ازيكي صادر مي شود، يك چيزي به آن مي چسبانند و در بوقهايشان شروع مي كنند به [تبليغ ] كردن . وضع دنيا الان اين طوري است ، روي دروغ باز شده است .
شكسته شدن بتها در استمرار زمان
اينكه چهارده كنگره از كنگره هاي قصر ظلم خراب شد، به نظر شما نمي آيد كه يعني