عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 433 -  تحريف نمودن قضاياي تاريخي
صفحه : 433
طاق كسري شايد اشاره به اين باشد كه در عهد اين پيغمبر بزرگ ، طاق ظلم ، طاقهاي ظلم مي شكند و مخصوصا طاق كسري شكسته شد براي اينكه آن وقت اين طاق كسري مركزظلم انوشيروان بود.
تحريف نمودن قضاياي تاريخي
انوشيروان به خلاف آن چيزهايي كه به واسطه شعرا و به واسطه درباريهاي آن وقت وموبدان درباري آن وقت درست كردند، يكي از ظالمهاي ساسانيان است ، و دنبال او يك حديثي هم جعل شده است ، و به حضرت رسول - صلي الله عليه وآله و سلم - نسبت داده شده كه "من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشيروان ! " اين اولا سند ندارد و مرسل (3)است ، و ثانيا كساني كه اهل تفتيش در امور هستند، تكذيب كردند اين را و معلوم است كه يك دروغي است كه بستند. انوشيروان ظالم بايد گفت ، نه عادل . در زمان انوشيروان چهار طبقه يا پنج طبقه ممتاز بودند، يعني از هم ممتاز، علاوه بر خود دستگاه سلطنت باآن بساطي كه داشته است ؛ يك دسته هم شاهزادگان بودند و درباريها، اينها يك طبقه علي حده ممتاز؛ يك دسته هم كساني بودند كه داراي اموال هستند و به قول آنهاشريف زاده ها، آنها هم يك دسته ممتاز؛ يك دسته ديگر هم عبارت از آنهايي بودند كه سران ارتش و امثال اينها بودند، آنها هم ممتاز؛ دسته آخر كه نوع مردم بودند پيشه وران بودند، و پيشه وران بايد كار كنند آنها بخورند تكليف اين بوده . آنها آن طبقه بالا ماليات بده نبودند، به نظام هم نمي رفتند. در نظام بايد طبقه پايين كه پيشه وران بودند، مي گفتنداينها بايد خدمت كنند، و مال اينها صرف بشود در آن طبقات ديگر؛ اينها به نظام بروند،اينها جنگ بكنند، اينها كارها را انجام بدهند، آنها بخورند. اجازه نمي دادند كه اين طبقه پايين تحصيل كند، ممنوع بود. اين قصه در شاهنامه هم هست كه پيش او شكايت بردندكه بوذرجمهر پيش اش شكايت برد كه هزينه كم شده است و ارتش محتاج به موونه
3- به حديثي كه سند مشخص و معلومي ندارد و به پيامبر(ص ) يا امام معصوم (ع ) نسبت داده شود؛ مرسل گفته مي شود.