عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 426 -  شرح حال و فرازهايي از زندگي امام خميني به قلم ايشان
شرح حال
زمان : 1364 ه . ش . / 1406 ه . ق .
مكان : تهران ، جماران
موضوع : فرازهايي از زندگي امام خميني به قلم ايشان
صفحه : 426
بسمه تعالي
به حسب شناسنامه شماره 2744 تولد 1279 شمسي در خمين . اما در واقع 20جمادي الثاني 1320 هجري قمري ، تاريخ قطعي تولد 20 جمادي الثاني مطابق اول مهر1281 شمسي است .
نام خانوادگي : مصطفوي
پدر: آقا مصطفي
مادر: خانم هاجر - دختر مرحوم آقا ميرزا احمد مجتهد خوانساري الاصل و خميني المسكن . صدور در گلپايگان به وسيله صفري نژاد رئيس اداره آمار ثبت گلپايگان .
در خمين در مكتبخانه مرحوم ملا ابوالقاسم تحصيل شروع و نزد مرحوم آقا شيخ جعفر و مرحوم ميرزا محمد "افتخارالعلما" درسهاي ابتدايي ، سپس در خلال آن نزدمرحوم حاج ميرزا محمدمهدي "دايي " مقدمات شروع و نزد مرحوم آقاي نجفي خميني منطق شروع و نزد حضرتعالي (1)ظاهرا "سيوطي "(2) و "شرح باب حادي عشر"(3) و منطق و مسلما در "مطول "(4) مقداري .
در اراك كه سنه 1339 قمري براي تحصيل رفتم نزد مرحوم آقا شيخ محمدعلي
1- آقاي سيد مرتضي پسنديده ، برادر بزرگ امام خميني .
2- از كتب درسي حوزه هاي علميه در ادبيات عرب "علم نحو"، اين كتاب شرحي است از جلال الدين سيوطي برالفيه ابن مالك .
3- از كتب درسي حوزه هاي علميه در علم كلام و اعتقادات ديني ، اين كتاب شرحي است از فاضل مقداد بر بخشي ازيك كتاب علامه حلي .
4- كتابي است معروف در علم معاني و بيان "فنون مربوط به بلاغت كلام "؛ خلاصه اين كتاب به نام "مختصرالمعاني " يا"مختصر" نيز معروف است و هر دواز تاليفات سعدالدين تفتازاني است .
صفحه : 427
بروجردي "مطول " و نزد مرحوم آقا شيخ محمدگلپايگاني "منطق " و نزد مرحوم آقاعباس اراكي "شرح لمعه "(5) پس از هجرت به قم به دنبال هجرت مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم - رحمه الله عليه - ظاهرا هجرت ايشان رجب 1340 قمري بود، هجرت آيت الله حائري به قم ، رجب 1340 و نوروز 1300 شمسي است - تتمه "مطول " را نزدمرحوم اديب تهراني موسوم به آقا ميرزا محمدعلي و "سطوح "(6) را نزد مرحوم آقاي حاج سيد محمدتقي خوانساري مقداري يا بيشتر نزد مرحوم آقا ميرزا سيدعلي يثربي كاشاني تا آخر "سطوح " و با ايشان به درس خارج مرحوم آيت الله حائري حاج شيخ عبدالكريم مي رفتيم و عمده تحصيلات خارج نزد ايشان بوده است و فلسفه را مرحوم حاج سيد ابوالحسن قزويني و رياضيات ، "هيئت "، (7) حساب نزد ايشان و مرحوم آقاميرزا علي اكبر يزدي (8) و عمده استفاده در علوم معنوي و عرفاني نزد مرحوم آقاي آقاميرزا محمدعلي شاه آبادي بوده است .
پس از وفات مرحوم آقاي حائري با عده اي از رفقا بحث داشتيم تا آنكه مرحوم آقاي بروجردي - رحمه الله - به قم آمدند براي ترويج ايشان به درس ايشان رفتم واستفاده هم نمودم و از مدتها قبل از آمدن آقاي بروجردي عمده اشتغال به تدريس "معقول "(9) و "عرفان " و سطوح عاليه اصول و فقه بود. پس از آمدن ايشان به تقاضاي آقايان مثل مرحوم آقاي مطهري به تدريس خارج فقه مشغول شدم و از علوم عقليه بازماندم و اين اشتغال در طول اقامت قم و مدت اقامت نجف مستدام بود، و پس از انتقال به
5- كتابي است مشهور كه مشتمل بر يك دوره فقه اماميه است و متن آن اثر شهيد اول بوده كه توسط شهيد ثاني بر آن شرح نوشته شده است و به "شرح لمعه " مشهور گرديده است .
6- تحصيلات حوزه اي به سه مقطع : مقدماتي ، سطح و عالي يا خارج تقسيم مي شود و منظور از خواندن سطوح ،قرائت كتابهاي قوانين ، رسائل ، مكاسب و كفايه الاصول نزد اساتيد فن است .
7- علم "هيئت " يا نجوم از جمله دروس متداول در حوزه هاي علميه قم بوده است .
8- آقاي علي اكبر حكمي يزدي ، از شاگردان مبرز آقاي علي مدرس تهراني در فلسفه كه خود از فيلسوفان بزرگ بوده ودر سال 1343 ه . ق . در قم درگذشته است .
9- مراد از معقول ، دانش فلسفه است كه امام خميني سالها به تدريس شرح منظومه و اسفار "دو متن مهم درسي فلسفه "در حوزه قم اشتغال داشته اند.
صفحه : 428
پاريس از همه محروم و به امور ديگر اشتغال داشتم كه تاكنون ادامه دارد.
نام عيال اينجانب خديجه ثقفي معروف به "قدس ايران " متولد 1292 شمسي ، صبيه حضرت آقاي حاج ميرزا محمد ثقفي تهراني . تاريخ ازدواج 1308، فرزند اول :مصطفي ، متولد 1309 شمسي ، سه دختر در قيد حيات با يك پسر: احمد متولد 1324،دختران به ترتيب سن : صديقه ، فريده ، فهيمه ، سعيده و بعد از احمد: لطيفه ، آخرين فرزنددر حيات احمد.