عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 42 -  مكلف بودن به آينده نگري
سخنراني
زمان : صبح 11 شهريور 1363 / 6 ذي الحجه 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حدود وظايف شوراي نگهبان
حضار: فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان
صفحه : 42
بسم الله الرحمن الرحيم
مكلف بودن به آينده نگري
من تذكراتي دارم كه بايد به شما آقايان عرض كنم . ما بايد آينده را در نظر بگيريم واين گونه فكر نكنيم كه وضع فعليمان بگذرد، آينده هر چه باشد، باشد. ما مكلفيم تاعلاوه بر اينكه وضع فعلي را حفظ كنيم ، نگهبان آينده نظام و اسلام باشيم . ما بايد پايه گذار خوب آينده باشيم . از موضوعاتي كه بايد در فكر آينده اش باشيم ، وضع روحانيت است ، وضع درسي روحانيت است . در مورد وضع درسي آنچه پرسيدم ، گفته اند خوب است . البته خوب داريم تا خوب ، يك موقعي خوب است كه صاحب جواهر و شيخ مرتضي تربيت مي شود، و يك موقعي خوب است كه ماها به وجود مي آييم ، بين اين دوخيلي فاصله است . براي اينكه افرادي مثل صاحب جواهر تربيت شود بايد دسته بسياري ممحض بر تحصيل شوند، خود را مهيا كنند تا فقه را به صورت قديم تحصيل نمايند.
نگراني از تشريفات در حوزه ها
مسئله ديگر، مسئله تشريفات حوزه هاي روحانيت است كه دارد زياد مي شود. وقتي تشريفات زياد شد، محتوا كنار مي رود. وقتي ساختمانها و ماشينها و دم و دستگاهها زيادشود، موجب مي شود بنيه فقهي اسلام صدمه ببيند، يعني با اين بساطها نمي شود شيخ مرتضي و صاحب جواهر تحويل جامعه داد. اين موجب نگراني است و واقعا نمي دانم بااين وضع چه كنم . اين تشريفات اسباب آن مي شود كه روحانيت شكست بخورد. زندگي صاحب جواهر را با زندگي روحانيون امروز كه بسنجيم ، خوب مي فهميم كه چه ضربه اي
صفحه : 43
به دست خودمان به خودمان مي زنيم . يك قصه هم قصه بعضي ائمه جمعه و بعضي ازعلماي بلاد است كه با دخالتهاي بي مورد خود در امور دولت ، اسباب اين مي شوند كه مردم از آنها كنار گيرند. اگر مردم از روحانيون كنار گيرند، موجب مي شود كه روحانيون شكست بخورند، و اگر روحانيون شكست بخورند، جمهوري اسلامي شكست مي خورد. اين مطلب را بارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند، نه اينكه بخواهند حكومت كنند. كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جايي نمي رسيد، حالا كه رسيد ديديد اين طور شدند. استبداد ديني خود تهمتي است كه ازكنارش نبايد گذشت . راديوها مرتب از آن سخن مي گويند و ما را به خودكامگي متهم مي كنند. روحانيون نبايد كاري كنند كه شاهد دست دشمن بدهند. دخالت ما بايد نهي ازمنكر و امر به معروف باشد، والا به استاندار بگوييم تو بايد اين كار را بكني ، والا بگوييم از اينجا برو، اين اولا تضعيف دولت است و از آن گذشته موجب مي شود كه مردم ازروحانيون متنفر شوند. اين موضوعات را بايد كاملا در نظر داشته باشيم .
صيانت شوراي نگهبان در گرو عملكرد اعضاي آن
اما مسئله شما. من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم و عقيده ام هست كه بايدقوي و هميشگي باشد، ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست . برخورد شمابايد به صورتي باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه نخورد. شما نبايد فقط به فكرحالا باشيد و بگوييد آينده هر چه شد، باشد. شياطين بتدريج كار مي كنند. امريكا براي پنجاه سال آينده خود نقشه دارد. شما بايد طوري فكر كنيد كه اين شورا براي هميشه محفوظ بماند. رفتار شما بايد به صورتي باشد كه انتزاع نشود كه شما در مقابل مجلس ودولت ايستاده ايد. اينكه شما يكي و مجلس يكي ، شما يكي و دولت يكي ، ضرر مي زند.شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولي به صورتي نباشد كه انتزاع شود شما در همه جادخالت مي كنيد. صحبتهاي شما بايد به صورتي باشد كه همه فكر كنند در محدوده قانوني خودتان عمل مي كنيد، نه يك قدم زياد و نه يك قدم كم . در همان محل قانوني وقوف كنيد، نه يك كلمه اين طرف و نه يك كلمه آن طرف . گاهي ملاحظه مي كنيد كه مصالح
صفحه : 44
اسلامي اقتضا مي كند كه به عناوين ثانوي عمل كنيد. به آن عمل كنيد گاهي مي بينيد كه بايد نخست وزير در كاري دخالت كند كه اگر دخالت نكند به ضرر اسلام است ، به اواجازه دهيد عمل كند. ضرورت اقتضا مي كند كه نخست وزير فلان كار را انجام دهد كه ازكس ديگري بر نمي آيد. شما بايد سعي كنيد كه نگويند مي خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتي در مسائل اجرايي . البته خود اين مسائل را مي دانيد و عمل مي كنيد، ولي من تذكر مي دهم . شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود وجلوي يكديگر بايستيد، اسباب اين مي شود كه شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه ازبين برود. و آن كساني كه علمايي را كه قبلا كار شوراي نگهبان را مي كردند، كنارگذاشتند، به اين خاطر بود، كه كم كم آنها را مخالف خود احساس كردند و كنار گذاشتندو بتدريج اين شيطنت صورت گرفت . پس همه ما بايد بيدار باشيم .
به فكر مردم بودن و سخت گيري نكردن
مسئله ديگر رفتار نهادها با مردم است . بايد حركت ما به صورتي باشد كه مردم بفهمندكه اسلام براي درست كردن زندگاني دنيا و آخرت آمده ما است تا ملت احساس آرامش كند. اينكه آمده است : "الاسلام يجب ماقبله "(1) اين يك امر سياسي است . اسلام ديده است اگر بخواهد با كساني كه تازه مسلمان شده اند سختگيري كند، هيچ كس به اسلام رونمي آورد. "جب ماقبل " كرده است و از آنچه در قبل كرده اند گذشته است . در جايي ديدم كميته صنفي گفته است تمام اصنافي كه از چند سال قبل از انقلاب گرانفروشي كرده اند بايد بيايند و مجازات شوند. اين بر خلاف اسلام و رضاي خداست . ما بايد اين قدر سخت نگيريم و به فكر مردم باشيم . مردم ما خيلي زحمت كشيده اند. مردم عادي غير از طبقه مرفه هستند. مردم عادي ما اسلام را پياده كرده اند و تمام زحمات حكومت رامتحمل مي شوند. پس ما بايد بسيار به فكر مردم باشيم و بر آنان سخت نگيريم كه ازصحنه خارج شوند. البته فاسدين را رها نكنيم ، اما اينكه اين فرد با كي عكس انداخته
1- اسلام ماقبل خودش را مي پوشاند "و ناديده مي گيرد".
صفحه : 45
است يا اسمش در كجاست و يا به استقبال چه كسي رفته است ، نبايد به اين سببها براي مردم ناراحتي درست كرد. در قرآن هم كارها بتدريج انجام گرفته است . ما چهل و چندميليون هستيم كه اگر با هم باشيم ، مطمئنا نه شوروي و نه امريكا هيچ كاري نمي توانندبكنند. پس بايد مردم را حفظ كرد. مجلس ، دولت ، شوراي نگهبان و بقيه بايد دست دردست يكديگر بگذاريم تا ايران و اين جمهوري را حفظ كنيم .
والسلام عليكم و رحمه الله