عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 413 -  ارتباط مقتدرانه نظام اسلامي با كشورها
صفحه : 413
خيلي بديها ديده ايم ، و چيزي كه بشود گفت كه خوبي آنها بوده است ، از حكومتهاي غربي نبوده بلكه از اهل صنعت بوده است كه البته بسياري از آنها براي حكومتها كارمي كنند. بنابراين ، بايد وضع شما جوري باشد كه هركس وارد به آنجا مي شود يك محيطاسلامي ببيند، چه از حيث پرسنل و چه از جهت زندگي .
ارتباط مقتدرانه نظام اسلامي با كشورها
مسئله ديگر هم اين است كه ما نمي خواهيم در يك كشوري زندگي كنيم كه از دنيامنعزل باشد، ايران امروز نمي تواند اين طور باشد، بلكه كشورهاي ديگر هم نمي توانداين طور باشد، كه در يك جا بنشينند و مرزهايشان را ببندند، اين غيرمعقول است . امروزدنيا مانند يك عايله و يك شهر است ، و يك شهر داراي محله هاي مختلفي است كه باهم ارتباط دارند. وقتي دنيا وضعش اين طور است ما نبايد منعزل باشيم . ما بايد باكشورهايي كه با ما هستند و ما را اذيت نمي كنند، روابط داشته باشيم و آقايان در اين فكرباشند كه روابط را تحكيم كنند. البته ما با آنها كه بخواهند به ما تعدي كنند، نمي توانيم بسازيم و از اول هم اعلام كرديم ، مگر آنها خودشان را اصلاح كنند. و اين معنا كه گاهي اهل غرض يا جهال اين حرف را مي زنند كه ما نبايد روابط داشته باشيم ، از اين باب است كه يا نمي فهمند يا غرض دارند؛ زيرا تا انسان ، جاهل يا مخالف با اصل نظام نباشد،نمي تواند بگويد يك نظام بايد از دنيا منعزل باشد. بنابراين ، اگر زمزمه اي مي شود آنها رانبايد به حساب آورد، زيرا آنها غرض سياسي دارند، و الا آدم عاقلي كه توجه به مسائل دارد مي داند اسلام ، وضعش چگونه است . و اسلام يك نظام اجتماعي و حكومتي است و مي خواهد با همه عالم روابط داشته باشد. و در زمان صدر اسلام هم كه خود رسول الله به اطراف ، سفير مي فرستادند اين حرف را نمي زدند. در هر صورت ما بايد روابط داشته باشيم ، آنها كه غرض ندارند، ما هم با آنها غرض نداريم ، كم كم بايد روابط حسنه بشود.من اميدوارم اين عمل را انجام دهيد و دولت هم موفق باشد، منتها نبايد تحت سلطه خارجي باشيم ، نبايد آنها دخالت در امور ما بكنند و نبايد به ما خط بدهند. بنابراين ،