عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 412 -  اسلامي بودن محيط سفارتخانه ها
سخنراني
زمان : صبح 11 آبان 1364 / 18 صفر 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تغير وضع سفارتخانه ها به محيطي اسلامي
حضار: ولايتي ، علي اكبر "وزير امور خارجه " - معاونان ، سفرا و كارداران جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي عربي و افريقايي
صفحه : 412
بسم الله الرحمن الرحيم
فهم درد مردم توسط مسئولين نظام
من اميدوارم كه خداوند همه آقايان را موفق به خدمت كند. خداوند به ما منت گذاشته است كه سفرا و دولت ما همه از اشخاصي هستند كه درد جامعه را مي فهمند، زيرا بسياري از آنها روحاني هستند كه با مردم رابطه داشته اند و مي دانند مردم چه وضعي داشته اند ودرد آنها را ادراك مي كنند. ولي سابق وضع اين طور بود كه افراد حكومت هيچ ارتباطي با مردم نداشتند و نمي فهميدند كه بر مردم چه مي گذرد. ولي اكنون خدا خواسته است كه حكومت مستضعفين تشكيل بشود كه بحمدالله تاكنون عملكرد او خوب بوده است واميدوارم از اين به بعد بهتر باشد.
اسلامي بودن محيط سفارتخانه ها
اما راجع به آقايان سفرا، آن طوري كه آقاي وزير امورخارجه گفته اند، وضع سفارتخانه هاي ما در خارج خوب است و ما ميل داريم خوبتر بشود. سفارتخانه در هركشوري متعلق به آن كشوري است كه سفير آن به آنجا مي رود؛ يعني يك قطعه اي است از يك كشور ديگر. وقتي مردم به سفارتخانه هاي ما مي آيند، بايد وضع ايران را ببينند، نه وضع امريكا و فرانسه و ساير كشورها را شما. آقايان ؛ تحت تاثير هيچ چيزي واقع نشويدكه در سابق چه بوده است كه الان آن طور نيست . ما اگر بخواهيم خودمان باشيم ، بايد همه چيزمان از خودمان باشد، و در آداب و رسوم ، خودمان را از غرب جدا كنيم . ما از غرب
صفحه : 413
خيلي بديها ديده ايم ، و چيزي كه بشود گفت كه خوبي آنها بوده است ، از حكومتهاي غربي نبوده بلكه از اهل صنعت بوده است كه البته بسياري از آنها براي حكومتها كارمي كنند. بنابراين ، بايد وضع شما جوري باشد كه هركس وارد به آنجا مي شود يك محيطاسلامي ببيند، چه از حيث پرسنل و چه از جهت زندگي .
ارتباط مقتدرانه نظام اسلامي با كشورها
مسئله ديگر هم اين است كه ما نمي خواهيم در يك كشوري زندگي كنيم كه از دنيامنعزل باشد، ايران امروز نمي تواند اين طور باشد، بلكه كشورهاي ديگر هم نمي توانداين طور باشد، كه در يك جا بنشينند و مرزهايشان را ببندند، اين غيرمعقول است . امروزدنيا مانند يك عايله و يك شهر است ، و يك شهر داراي محله هاي مختلفي است كه باهم ارتباط دارند. وقتي دنيا وضعش اين طور است ما نبايد منعزل باشيم . ما بايد باكشورهايي كه با ما هستند و ما را اذيت نمي كنند، روابط داشته باشيم و آقايان در اين فكرباشند كه روابط را تحكيم كنند. البته ما با آنها كه بخواهند به ما تعدي كنند، نمي توانيم بسازيم و از اول هم اعلام كرديم ، مگر آنها خودشان را اصلاح كنند. و اين معنا كه گاهي اهل غرض يا جهال اين حرف را مي زنند كه ما نبايد روابط داشته باشيم ، از اين باب است كه يا نمي فهمند يا غرض دارند؛ زيرا تا انسان ، جاهل يا مخالف با اصل نظام نباشد،نمي تواند بگويد يك نظام بايد از دنيا منعزل باشد. بنابراين ، اگر زمزمه اي مي شود آنها رانبايد به حساب آورد، زيرا آنها غرض سياسي دارند، و الا آدم عاقلي كه توجه به مسائل دارد مي داند اسلام ، وضعش چگونه است . و اسلام يك نظام اجتماعي و حكومتي است و مي خواهد با همه عالم روابط داشته باشد. و در زمان صدر اسلام هم كه خود رسول الله به اطراف ، سفير مي فرستادند اين حرف را نمي زدند. در هر صورت ما بايد روابط داشته باشيم ، آنها كه غرض ندارند، ما هم با آنها غرض نداريم ، كم كم بايد روابط حسنه بشود.من اميدوارم اين عمل را انجام دهيد و دولت هم موفق باشد، منتها نبايد تحت سلطه خارجي باشيم ، نبايد آنها دخالت در امور ما بكنند و نبايد به ما خط بدهند. بنابراين ،
صفحه : 414
اشخاصي كه گاهي مطالبي گفته اند و متوجه به مطالب هستند، مي خواهند جمهوري اسلامي را به هم بزنند. و ما از اول گفتيم مي خواهيم انقلابمان را صادر كنيم . صدورانقلاب به لشكركشي نيست ، بلكه مي خواهيم حرفمان را به دنيا برسانيم كه يكي از آن مراكز، وزارت امورخارجه است كه بايد مسائل ايران و اسلام و گرفتاريهايي كه ايران ازشرق و غرب داشته است ، به دنيا برساند و به دنيا بگويد كه مي خواهيم اين گونه عمل كنيم و روابط حسنه داشته باشيم ، و الا آنهايي كه مي خواهند ما را به تباهي بكشند، ما اصلا ميل نداريم با آنها روابط داشته باشيم ، مگر اصلاح بشوند.
اميدوارم كه خداوند به همه شما توفيق بدهد كه به اسلام و كشورتان خدمت كنيد. اين حكومت ، حكومتي باشد كه براي مستضعفين كار كند؛ چرا كه تاكنون حكومتها به ضدمردم بوده اند و براي خودشان يا اربابانشان كار مي كردند، و ما مي خواهيم حكومت براي مردم ، خصوصا آنها كه زحمت كشيده اند و خون داده اند و آقايان را از گرفتاريها بيرون آوردند، و از رژيم سابق و گرفتاريهاي شرق و غرب نجات دادند، كار كنند. و عمده اين است كه همه خدا را در نظر بگيريم كه همه چيز از اوست و ما چيزي نيستيم . خداوند همه را موفق بدارد.