عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 400 -  مداخله ننمودن قواي مسلحه در امور سياسي
صفحه : 400
هم ، يك ماه هم ، دو ماه هم ، سه ماه هم دولت نتواند كار بكند، اشكالي نداشته باشد.امروز يك روزش هم براي دولت حساسيت دارد و بايد كار بكنند. بنابراين عرض من اين است كه بايد آقايان نظر داشته باشند، انتقاد كنند، انتقاد سازنده ، انتقاد نصيحت ، وانتقاد خصمانه نكنند.
در نطقهاي قبل از دستور و در صحبتهايي كه وقتي معرفي مي كنند وزرا را هتاكي نكنند اين از شان آقايان دور است . نبايد يكي ديگري را تضعيف كند، همديگر راتضعيف كنند، نه آنهايي كه در اكثريت هستند، نه آنهايي كه در اقليت هستند، نه آنهايي كه ممتنع هستند، هيچ كدام نبايد اين كار را بكنند، براي اينكه اين خلاف رضاي خداست ، خلاف شرع است .
البته بايد انتقاد كرد، مسائل را گفت و هرچه به نظر آقايان مي آيد بايد بگويند، و اگرنگويند خلاف است . پس بنابراين ، يك مطلب راجع به اين است كه برخوردها،برخوردهاي اسلامي سالم باشد، چه در مجلس و چه در خارج مجلس . و يك صحبت اين است كه زودتر اين مجلس تمام كار را انجام بدهد، و وزرا را زودتر و البته با نظر، بادقت همه چيز و به طور سريع اين كار انجام بگيرد كه تعطيل نباشد امور. مادر وضعي هستيم ، در جنگ هستيم ، در همه گرفتاريها هستيم ، توطئه ها هستند و ما بايد زودتر اين كار را انجام بدهيم تا اينكه ان شاءالله اين كشور [نمونه ] باشد.
مداخله ننمودن قواي مسلحه در امور سياسي
از آن طرف هم من به قواي مسلحه ؛ چه ارتش باشد و چه [نيروهاي ] محلي باشد وچه پاسدارها باشند، به همه آنها سفارش مي كنم كه در امور سياسي دخالت نكنند. اين طور نباشد كه يك دسته اي بروند راجع به اينكه كي اين طوري گفته ، يك دسته اي بگويند راجع به آنها، به آنها مربوط نيست ، آنها بايد مشغول جنگ باشند. ولي خوب ،معلوم است كه آنها مطلع مي شوند از مجلس ، نمي گويم مطلع نشوند، دخالت نكنند. وآقايان بايد بدانند كه اگر چنانچه در مجلس يك اضطرابي واقع بشود و يك وضع