عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 398 -  اظهار نظرهاي خيرخواهانه مجلس درباره دولت
صفحه : 398
حالايي كه در مقابل اين امر واقع شده است ، اينكه عقيده اش اين است كه به طور شايسته عمل نشده است و از اين بهتر مي شد عمل بشود، هدايت كند، كمك كند كه به طورشايسته عمل بشود كه در دوره آتيه همه راي بدهند، نه اينكه كارشكني كند، و خداي نخواسته در يك همچو موضع حساسي كه ما واقع هستيم دولت را به شكست برساند، واين از اموري است كه برخلاف اسلام است ، بر خلاف مصالح كشور است و برخلاف مصالح خودتان است . اگر شما اعتقاد به اسلام داريد و عقيده داريد - چنانچه داريد - واعتقاد داريد كه بايد كشور با قدرت پيش برود و در اين موضع در جنگ پيروز بشود، راه براي ابرقدرت ها بسته بشود و كشور ما قوي بشود، بايد كوشش كنيد در تاييد، نه كوشش كنيد در انتقاد. انتقاد سالم بايد بكنيد، اين هم در پيشرفت مسائل موثر است . انتقاد سالم وراهنمايي دولت در همه كارهايي كه مي خواهد انجام بدهد، اينها از اموري است كه لازم است . اما اينكه خداي نخواسته ، يك وقت براي اينكه اثبات كنيد مطلب خودتان را راجع به دولت ، بخواهيد كارشكني بكنيد، دولت را به شكست وادار كنيد، ملت را تضعيف كنيد، دولت را تضعيف كنيد، اسلام را به شكست برسانيد، اين يك مطلبي است كه الزامابايد جلوش گرفته بشود و من اميدوارم اين جور نباشد.
اظهار نظرهاي خيرخواهانه مجلس درباره دولت
مجلس امروز مثل مجلس هاي سابق نيست كه در يك محل دربسته و سربسته اي بين خودشان صحبت بشود، و بعد هر كدامش را خواستند منتشر كنند و هر كدام را نخواستندنكنند. مجلس امروز مستقيما منتشر مي شود مسائلش ، و حتي آن اشخاصي كه درمزرعه ها مشغول زراعت هستند، راديو دارند و مسائل را مي توانند بگيرند. ملت ما هم امروز مثل سابقش نيست كه بي تفاوت باشد در امور. ملت ما هم مواظب است و مراقب است و همه امور را مشاهده مي كند. بايد آقايان بدانند كه اگر چنانچه يك وقت خداي نخواسته وسوسه اي پيش بيايد، يا كسي باشد كه بخواهد وسوسه اي پيش بياورد در خارج و داخل ، تضعيف كند دولت را و نگذارد كه مسائل پيش برود و همه چيزهايي كه بايد