عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 375 -  هواهاي نفساني سرچشمه همه فسادها
صفحه : 375
نكنند، بيت المال مسلمين صرف آن چيزي بشود كه براي مسلمين است . وزارتخانه هابايد وقتي كه مي بينند كه كارمند بيت المال مسلمين هستند و مسلمين هستند و از آنجاحقوق مي گيرند و ارتزاق مي كنند و اداره ، اداره بيت المال مسلمين است ، حتي در آن مسائلي كه حضرت امير گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مسئله را، مسئله بيت المال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است به حد ضرورت . البته راجع به آن چيزهايي كه مربوط به حفظ مقامات است - در حالي كه ما الان درش مي گذرانيم - آن يك چيز لازم است ، اما به حد لزوم . حتي مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ها ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند.بايد راديو - تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه اين از بيت المال مسلمين است ، بايدوقتش صرف چيزهايي كه مربوط به مصالح مسلمين نيست ، نشود، مسئوليت دارد اينها.بايد اشخاصي كه ، مقاماتي كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند،به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند، نه به اندازه دلخواه . و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواههاي ما آخر ندارد. گمال نبايد بكنيم كه اگر ما به آنجا رسيديم ، تمام شد مسئله ،آنجا كه رسيديم بيشتر خواهد شد. امروز حكومتهاي كوچك تقاضاهاي كوچك دارند،هواهاي كوچك دارند، لكن اينطور نيست كه اين هواها محدود بشود. وقتي به يك حكومت بالاتر رسيدند، تقاضاها زيادتر مي شود، هواهاي نفس بيشتر مي شود. وقتي رئيس جمهور يك كشور پهناور مثلا امريكا يا شوروي يا هندوستان شدند، آن وقت هوايشان بالاتر مي رود، قانع نيستند به آنجا، حدود ندارد، انسان لاحد است در همه چيز.گمان نكند انسان كه اگر يك جايي دارد كه درش زندگي مي كند، يك جا بهتر پيدا كند،آنجا وقتي رفت راحت است . آنجا تازه اول اين است كه يك جاي بالاتر داشته باشد.
هواهاي نفساني سرچشمه همه فسادها
من به آقاي رئيس جمهور عرض مي كنم ؛ چهار سال گذشت و چهار سالها مي گذرد وهمه حكومتها همين طور است ، مي گذرد. آن كه نخواهد گذشت اعمالي است كه ماانجام بدهيم ، كه اينها ثابت است ، در دفترهاي خدا ثابت است . اعمال خوب به ما