عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 366 -  تدين و تعهد، معيار تصدي مسئوليت
صفحه : 366
بايد جواب بدهيم . هر كداممان ، هر كاري انجام بدهيم ، يك روز جواب مي خواهد،انتقاد بكنيم ، يك روز جواب مي خواهد؛ انتقام گيري باشد، يك روز جواب مي خواهد؛و بدرفتاري باشد، يك روز جواب مي خواهند از ما. اين را ما بايد حتما توجه بهش داشته باشيم و داريد توجه ؛ يعني ، هركس مسلمان است ، اعتقاد به اينكه معاد است و همه چيزدست آن ، در آن جا رسيدگي مي شود، و حاضر است ، اين جزو اعتقادات اسلام است .بنابراين ، نبايد اگر فرض بفرماييد كه رئيس جمهور رفت و ديگري آمد، رئيس جمهوربرود كنار و مايوس بشود؛ نه ، بايد او برود يك كاري كه ازش مي آيد بكند و دلبستگي هم به او داشته باشد، به عنوان اينكه يك كاري است دارد مي كند، نه به عنوان اينكه يك مقامي است دارد. اگر انسان در خودش ادراك كرد كه من بروم آن بالا را بگيرم ، بداند كه اين كار، يك كار شيطاني است ، اين كار ازش نمي آيد. اگر در ذهنش اين است كه برويم يك كاري انجام بدهيم براي جمهوري اسلام ، اين كار الهي است و ازش هم كار مي آيد.اين محكي است كه انسان خودش غالبا مي تواند تشخيص بدهد. گاهي هم البته اشتباه دارد؛ يعني ، گاهي هم بر خود انسان مخفي است يك مسائلي .
تدين و تعهد، معيار تصدي مسئوليت
بنابراين ، اگر چنانچه همين دولت شد و همين اشخاص شدند، كه كارشان [را] انجام مي دهند؛ اگر اين نشد و يك كس ديگري شد و يك جمعيت ديگري شدند، شما نبايد ازاين جهت [نگران ] باشيد كه ما رفتيم ، يك كس ديگر آمد؛ بايد ببينيد كه آن جا مي توانيدكار بكنيد يا نه . آنها هم كه مي آيند، اگر واقعا مي خواهند خدمت بكنند، براي اسلام خدمت بكنند، آنها هم پيش خدا ماجورند، بعد هم معلوم مي شود چكاره اند. و اگر آنهامي خواهند يك مقامي را اخذ بكنند، يك كاري را انجام بدهند به واسطه اينكه مقام داشته باشند، آنها هم پيش خدا معلوم است و بعد هم مواخذه خواهد شد. بايد كساني كه مي خواهند يك كاري بكنند، بايد فكر اين باشند كه شايسته اين كار هستند يا نه ! مسائل مهم است . مسئله دولت ، مسئله رياست جمهور، مسئله رياست مجلس ، مسئله قوه