عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 365 -  قبول مسئوليت براي خدمت نه كسب قدرت
صفحه : 365
عده اي شان را هم مي شناسم - ، رويهمرفته من عرض مي كنم كه يك هيئتهاي موفقي بودند و خدمتهاي خوبي و بزرگي كردند. و اميدوارم كه خداي تبارك و تعالي به آنها اجرعنايت كند و آنها را موفق كند به اينكه باز خدمت كنند به اين جمهوري .
قبول مسئوليت براي خدمت نه كسب قدرت
بايد افراد متوجه اين معنا باشند، كساني كه واقعا دلشان براي اسلام مي تپد و براي كشورشان ، متوجه اين باشند كه پست ، ميزان نيست ، مقام ميزان نيست ، مقام رياست جمهوري ، اين ميزان نيست . مقام نخست وزيري يا رئيس دولت بودن يا رئيس مجلس بودن ، اينها چيزي نيستند، اين مقامات تمام مي شود؛ آني كه هست خدمت است . آدم متعهد در هرجا باشد، اگر ديد خدمتش خوب است آن جا، بيشتر دلگرم است . ممكن است كه يك نفر؛ مثلا، فرض كنيد كه نخست وزير بوده است ، لكن اگر اين نخست وزيرببيند كه در يك جايي كار بهتر مي كند، آدم متعهدي است مي رود آن جا. يك نفر دردادستاني مقام داشته است ، وقتي ديد كه يك كسي از خودش بهتر مي تواند كار كند برودآنجا، برايش فرق نكند؛ يعني ، هدفش اين باشد كه خدمت بكند، نه هدفش اين باشد كه مقام داشته باشد. انسان هم خودش مي تواند خودش را بشناسد، هيچ كس بهتر از خودانسان ، البته بسياري از اوقات هم انسان از خودش هم غفلت مي كند، اما بسياري از اوقات هم هست كه انسان خودش درك مي كند كه چي دارد مي كند و در دلش چي مي گذرد؛ماها نمي دانيم ، اما خدا مي داند. انسان مي فهمد كه اگر انتقاد بكند، آيا اين انتقاد سازنده است يا انتقام است . خودش مي فهمد - يعني ، غالبا مي فهمد - خودش مي فهمد كه اين كه در اين پست هست ، پست را دوست دارد يا خدمت را دوست دارد. اين چون خدمتگزاراست ، دلبسته به اين پست هست ، يا خير؛ دلبسته به اين پست است ، خدمتگزاري پيشش خيلي مهم نيست .
خوب ، ادعاش را مي كند، و مي كند هم خدمت ، عمده آن جهت است كه انسان واقعابداند كه يك روزي جواب بايد بدهد. هيچ ، هيچ شبهه در اين نيست كه ما يك روزي