عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 356 -  حفظ جهات معنوي در حوزه و دانشگاه
صفحه : 356
كيفيت نزول چيست ، چه مقصد در اين نزول است و محتوا چيست و غايت اين كارچيست ، او مي داند. آنهايي هم كه به تعليم او تربيت شده اند، آنها هم براي خاطر تربيت او مي دانند. هنر انبيا اين بوده است كه مسائل را، مسائل دقيق عرفاني را با يك لفظي مي گفتند كه هر كسي يك جوري ازش ، خودش مي فهميده ، ولي واقعش مال آنهايي است كه بالاتر از اين افقشان است ، و اين هنر در قرآن از همه جا بالاتر است و در ادعيه هم هست .
حفظ جهات معنوي در حوزه و دانشگاه
ما، روحانيون ، دانشگاهيها اگر واقعا علاقه دارند به اينكه اين كشور محفوظ بماند،خصوصا دانشگاهيها، اساتيد دانشگاه ، اگر واقعا علاقه مندند كه اين كشور دوباره برنگردد به اوضاع سابق ، بايد مواظب باشند، دانشگاهيها، اساتيد مواظب خودشان باشنددر تربيت و مواظب بچه ها و جوانها باشند در كارهايي كه مي كنند. بايد نگه دارنددانشگاه را به يك صورتي كه ، به يك واقعيتي كه آن واقعيت همين تحولي است كه درايران پيدا شده است . دانشگاه بايد متحول باشد و البته شده است ، لكن بيشتر مواظبت مي خواهد. علماي بلاد هم هر جا هستند و خصوصا در حوزه هاي علميه بايد همه جهاتي كه اهل علم را، آنهايي كه تازه آمدند و مشغول درس خواندن هستند، آنها را به خداي تبارك و تعالي نزديك مي كند و علاقه مند مي كند، همه آن جهات را بايد حوزه ها داشته باشند. حوزه ها بايد درس اخلاق داشته باشند، نه يكي ، نه دوتا، ده تا، بيست تا، درس اخلاق داشته باشند. اگر بخواهيد كه آينده كشور شما يك آينده نوراني باشد، تربيت كنيد اينهايي كه وارد در حوزه ها هستند، يا در آنجايي كه درس مي گوييد وارد مي شوند،تربيتشان كنيد به يك تربيتي كه از اين عالم هجرت كنند، توجه به ماوراي اينجا بكنند،روحاني باشند؛ يعني روح باشند، يعني توجه به ماوراي طبيعت داشته باشند. از اول قدمهاكه برداشته مي شود، براي آن طرف برداشته بشود، وقتي اين طور شد، اينجا هم درست مي شود. آن كسي كه جهات معنوي خودش را تقويت كرد، آن كس در جهات طبيعي هم