عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 353 -  آميخته بودن عرفان اسلام با عبادات آن
صفحه : 353
آزادند كه درس بخوانند، آزادند كه چه بكنند، اين اسمش اختناق است ! آنها اختناق رامي گويند؛ يعني نمي گذاريد كه زنها به طوري عمل كنند كه ملت را فلج كنند. يك قشرجوان ، ملت را به واسطه آن بي بند و باري كه داشتند، فلج مي كردند؛ يعني از كارمي انداختند. هيچ كس دنبال اين نبود كه يك فعاليت چشمگيري بكند، يك فعاليت اجتماعي بكند. همه دنبال اين بودند كه صبح كه پا مي شدند كه كجا بروند تفريح بكنند،كجا بروند فرض كنيد چه بكنند. بازارتان را نگاه كنيد! خيابانهاتان را نگاه كنيد! حالا وقتي كه مي خواهند تكذيب كنند از ايران ، مي گويند كه در آنجا محل تفريح پيدا نمي شود - آن تفريحي كه آنها مي خواهند، و الا محل تفريح هست -، يا زنها حالا ديگر چادر سرشان است . آن وقت به طوري تبليغ شده بود كه زن جرئت نمي كرد كه به اين صورتي كه بايددرآيد، درآيد، مخفي درمي آمدند. آنهايي كه مي خواستند حفظ كنند خودشان را، يا ازخانه در نمي آمدند، يا شبي ، يك وقتي مخفيانه از اين ور به جاي ديگر مي رفتند، و هكذاهمه جهاتي كه ما ملاحظه مي كنيم .
آميخته بودن عرفان اسلام با عبادات آن
اين حج اين چند سال - كه امسال هم بحمدالله بهتر بوده است - اين بايد در دنياانعكاس پيدا بكند كه حج اين است . آن كه ابراهيم خليل الله و رسول خدا مي خواستنداين معنا بوده است . آني كه سوره برائت را مي فرستد در آن جمع مي خواند، براي همين بوده است كه به ما بفهماند كه آنجا بايد سوره برائت خواند. در عيني كه آن وقت كه زمان رسول خدا بوده است ، اين طور گرفتاري كه الان مسلمين دارند، اين طور گرفتاري نداشتند، يك جور ديگري بود. در عين حال قرآن شريف و حديث به ما تعليم مي كند كه در حج بايد اين كارها را كرد. آميخته است حج و همه عبادات اسلامي ، آميخته به همه ابعاد مختلفه است . و از معجزات انبيا و خصوصا اسلام اين است كه عرفانش آميخته است با عباداتش . اگر انسان ، يك نفر آدم كه اهل آن مسائل است همين نماز را - آن بعدعرفاني نماز را - در اذكار و در كارهاي ديگرش دنبالش برود، مي بيند كه چه درياي