عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 350 -  اتحاد و همبستگي و عمل به تكاليف
صفحه : 350
محيط علم بيايد و در محيط مدارس علمي بيايد و مسائلش را بگويد، و همين طور اساتيددانشگاه ، دولتيها، مجلسيها، هيچ يك از اينها باهم نمي نشستند كه ببينند كه كشورخودشان لااقل چه احتياجاتي دارد و بايد چه بكنند براي رفع آن احتياجات . اين ، براي اين بود كه به طوري تبليغات دامنه دار بود كه سوظن در همه ايجاد كرده بود، از هم وحشت مي كردند، به هم سوظن داشتند، بايد بگوييم دشمني داشتند باهم ، ايجاد كرده بودند اين را. از سفراي خارجي يكيشان در محضر علما، در جايي كه علما جمع بودند،حاضر نمي شدند، حاضر نبودند كه حاضر بشوند. براي اينكه ، اينها را اينطور معرفي كرده بودند كه يك جمعيتي هستند كه ارتجاعي و نمي دانم به عقب برگشته و عقب مانده وكهنه فكر كن ! و از اين مسائلي كه ديديد كه در دوره سابق ، خصوصا در اين عهد اخير القاشده بود معلوم مي شود كه كارشناسهاي خارجي ، كارشناسهاي اروپا و امريكا توجه به اين معنا داشتند كه اين قشرها اگر باهم باشند خطرناك اند؛ يعني خطرناك براي آنها، وراست هم مي گفتند. روي همين زمينه ، خود آنها به دست اشخاصي كه در داخل داشتند،به دست كاركنان خودشان ، به دست اشخاصي كه در محيط آنها تربيت شده بودند، به دست اينها كاري كرده بودند كه كانه امكان نداشت يك همچه اجتماعي .
اتحاد و همبستگي و عمل به تكاليف
امروز ما همه در تحت يك سقف كوچك جمع شديم ، و همه ما يك فكر داريم .فكر جلوگيري از آن چيزهايي كه سابق بود؛ فكر اينكه نبادا دوباره دانشگاههاي ما به دست آن اشخاص بيفتد، فكر اينكه نبادا روحانيين ما گرفتار آن مسائل بشوند، و فكراينكه نبادا كشور ما باز برگردد به يك حالي كه همه ديديد چه خبر بود، چه مصيبتهايي دراين كشور واقع مي شد. ما امروز اينجا هستيم كه ببينيم كه چه بكنيم كه يك وقت خداي نخواسته ، مسئله برگردد، چه كنيم جلويش را بگيريم .
آن چيزي كه مي تواند جلوگيري كند، يك قدري تفكر در عيد قربان و مسائل قربانگاهي حضرت ابراهيم است ، ايثاري كه او كرد و از خود گذشتگي اي كه او كرد، تدبر