عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 35 -  جلوگيري از ايجاد نارضايتي در ادارات
صفحه : 35
دولت انجام بدهد. كارهايي كه از بازار مي آيد، جلويش را نگيريد، يعني ، مشروع هم نيست . آزادي مردم نبايد سلب بشود، دولت بايد نظارت بكند. مثلا، در كالاهايي كه مي خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدري را كه مي توانند؛ هم خوددولت بياورد، هم مردم . لكن دولت نظارت كند در اينكه يك كالاهايي كه برخلاف مصلحت جمهوري اسلامي است ، برخلاف شرع است ، آنها را نياورند. اين نظارت است . همچو نيست كه آزادشان كنيد كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكسها و از آن بساطي كه در سابق بود. اما راجع به تجارت ، راجع به صنعت ، راجع به اينها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد. يعني نمي شود يك جمعيت كثيري را بدون شركت خود جمعيت ، بدون شركت ، مثل اين است كه ما بخواهيم كشاورزي را ما، خود دولت بكند، خوب ! دولت كه نمي تواند كشاورزي بكند. كشاورزي را دولت بايد تاييد بكند تاكشاورزها كشاورزي كنند. تجارت هم همين جور است . صنعت هم همين جور است .صنايعي كه مردم ازشان نمي آيد، البته بايد دولت بكند. كارهايي را كه مردم نمي توانندانجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايي كه هم دولت مي تواند انجام بدهد و هم مردم مي توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذاريد كه آنها بكنند، خودتان هم بكنيد،جلوي مردم را نگيريد. فقط يك نظارتي بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يك وقتي كالاهايي بياورند كه مخالف با اسلام است ، مخالف با صلاح جمهوري اسلامي است . اين يك مسئله اي است كه بسيار مهم است در نظر من . من كرارا هم گفتم ، آقايان هم وعده دادند ولي نمي دانم چقدر عمل شده ! در هر صورت اين هم از مسائلي است كه بسيار اهميت دارد و ما بايد توجه بكنيم .
جلوگيري از ايجاد نارضايتي در ادارات
مسئله ديگري كه عرض مي كنم اين است كه ، آقاياني كه الان راي اعتماد گرفتند ازمجلس و احساس مي كنند كه مسئوليتشان زيادتر شده است براي اينكه ، خوب راي دادند، راي بالايي مجلس دارد و من بايد از مجلس تشكر كنم راجع به اين - اينها بايد