عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 34 -  سپردن امور به مردم و نظارت دولت
صفحه : 34
آقايان ، از دوسه نفرشان ، در يك روز مسائلي را كه دارند، در وزارتخانه شان كه هستند وكارهايي را كه براي مردم انجام دادند، كارهايي را كه جمهوري اسلامي براي مردم دراين چند سال با اين همه گرفتاريها كه دارند انجام داده اند، اين بايد گفته بشود كه مردم بفهمند كه در اين چند سال با همه گرفتاريها چه شده ، برايشان چه كرده است دولت . اين يك مطلبي بود كه بايد عرض كنم كه . ما قصور كرديم در آن و بايد جبران بكنيم .
سپردن امور به مردم و نظارت دولت
مطلب ديگر اين است - كه خوب شما هم مي دانيد - كه مردم اين دولت را و اين جمهوري را بپا كردند و آن هم ، نه همه مردم ؛ اين مردم پابرهنه ، اين بازاري و اين متوسطين و اين محرومين . فشار روي اينها بوده است ، يعني فشار انقلاب روي دوش اين محرومين بوده . اگر در خيابانها، در تظاهراتي كه مردم كردند در زمان رژيم سابق و بعد ازاو در اوايل انقلاب ، اگر يك كسي بررسي كرده بود مي ديد كه در بين اينها از آنهايي كه مرفه اند چند نفرند و محرومين چقدرند؟ محرومين اند كه اين كار را كردند. بنابراين ،دولت شما دولت محرومين است ، يعني ، بايد براي محرومين كار بكنيد. و از اموري كه لازم است عرض كنم ، اين است كه شما مي دانيد و ذكر هم كرديد كه دولت بدون پشتيباني مردم نمي تواند كار انجام بدهد. يعني آن دولتهايي مي توانستند بدون پشتيباني مردم انجام بدهند - كه كارشان را انجام بدهند - كه براي مردم نمي خواستند كار كنند؛ آنهامي خواستند براي اربابهاي خودشان كار بكنند، و روي آن مبنا مجهز براي آن جهت بودند. اما كاري به اين نداشتند كه حالا در بلوچستان چه مي گذرد، در كرمان چه مي گذرد، در جاهاي ديگر چه مي گذرد؟ به آن كاري نداشتند. و شما كه مي خواهيد براي همه خدمت بكنيد، براي چهل ميليون جمعيت ، يك دولت محدود نمي تواند كار بكند،بايد چهل ميليون جمعيت را در صحنه نگه دارد. و نگهداري به اين است كه شما بازار رامي خواهيد نگه داريد، بازار را شريك كنيد در كارها، بازار را كنار نگذاريد. يعني ،كارهايي كه از بازار نمي آيد و معلوم است كه نمي تواند بازار انجام بدهد، آن كارها را