عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 328 -  اظهار حيات در مقابل دنيا با شركت در انتخابات
صفحه : 328
داده ، همه يك صدا باشيم ؛ كانه يك حلقوم است كه صدا مي كند، همه با هم مجتمع باشيم ، سستي نكنيم .
هر چه پيش مي رود اسلام ، ما قوه بدهيم به اسلام ، ما بيشتر فعاليت بكنيم . اين طورنباشد كه حالايي كه اسلام در ايران ، حالا آمده است ، پس ما ديگر كار نداشته باشيم .نخير، حالا اول كار است ، ما بايد كار داشته باشيم . در همه امور، ما بايد قوي باشيم وبهترين مامور اين است كه به اين چيزي كه به خودش محول شده است ، خوب عمل بكند. شما اگر چنانچه فرض كنيد در يك سفارتخانه اي هستيد، مي خواهيد عمل بكنيد،بايد خودتان آن كاري [را] كه به شما محول شده خوب عمل كنيد، به ديگران كار نداشته باشيد. بله ، اگر كه آنها خلاف كردند، شما نهي شان كنيد، اما اين طور نباشد كه نظرتان اين باشد كه او چه جور دارد عمل مي كند؛ شما بايد عملي كه خودتان انجام مي دهيد، مطابق با موازين و قوانيني باشد كه در اسلام است و در جمهوري اسلامي هست . بنا عليه ، مامورخوب ، انسان خوب آن كسي است كه ماموريت خودش را خوب عمل بكند و تكاليف خودش را خوب از عهده برآيد و من اميدوارم كه همه شما اين طور باشيد و ملت ايران هم اين طور باشد.
اظهار حيات در مقابل دنيا با شركت در انتخابات
از مسائلي كه ما در پيش داريم ، الان قضيه انتخابات رئيس جمهور است . من كارندارم كي رئيس جمهور مي شود، به من مربوط نيست ، من خودم يك راي دارم به هر كه دلم مي خواهد مي دهم ، شما هم همين طور. اما اگر بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات بكنيد كه بگوييد ما بعد از گذشتن چندين سال زنده هستيم ، بايد مشاركت كنيد. اگر- خداي نخواسته - از عدم مشاركت شما يك لطمه اي بر جمهوري اسلامي وارد بشود،بدانيد كه آحاد ما، كه اين خلاف را كرده باشيم - خداي نخواسته - مسئول هستيم ؛ مسئول پيش خدا هستيم . مسئله ، مسئله رياست جمهور نيست ؛ مسئله ، مسئله اسلام است ؛ مسئله ،مسئله قواعد اسلام است ؛ مسئله ، مسئله حيثيت اسلام است و مسئله اي است كه بايد ما