عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 327 -  اسلامي نمودن محيط سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي
صفحه : 327
اميدوارم كه همه موفق بشويد به اين كه كارها را مطابق اين طوري كه خدا گفته است ،عمل بكنيد و نه زياده روي كنيد، يك وقت - خداي نخواسته - تجاوز از حد بكنيد كه آن تقصير است و نه ناقص عمل كنيد؛ يعني ، اين كه خدا گفته است ، شما زيادتر از رحمت خدا خيال كنيد رحمت داريد كه آن هم تقصير است . آن چيزي كه صراط مستقيم است ،آني است كه بر روشي كه خداي تبارك و تعالي فرموده است ، به آن روش عمل بشود.همين طور پليس قضايي بايد توجه بكند كه اين پليس اسلام است ، اين پليس قوه قضاييه اسلام است . اين پليس بايد روي موازين عمل بكند - خداي نخواسته - يك وقت قدرت دارد، تجاوز نكند. به همان طوري كه دستور داده مي شود و دستور مطابق با موازين شرعيه است ، به همان طور بايد ان شاءالله ، عمل بكنند.
اسلامي نمودن محيط سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي
و آن چيزي كه راجع به برادرهايي كه از خارج اين جا هستند و همه برادرهايي كه درخارج كشور خدمت مي كنند، عرض مي كنم اين است كه بايد همه شماها در هر جاهستيد، خودتان را مقيد و متعهد به اسلام بدانيد، تحت تاثير محيط آن جا واقع نشويد.خوب ، كسي كه وارد مي شود در يك سفارتخانه اي در خارج ، ببيند كه وارد شد در يك محيط اسلامي ، در يك محيط انساني . اين طور نباشد كه - خداي نخواسته - در آن جا ازآن چيزهايي كه در سابق بود، چيزي باقي مانده باشد. اگر آن چيزهايي كه در دوران سابق بود، در دوران طاغوت بود، در آن جا هست ، جديت كنيد كه بكلي پاكسازي بشود واميدوارم شده باشد تا كنون . بنابراين ، وقتي ما مي توانيم در مقابل همه دنيا بايستيم ،بگوييم ما نه طرف "مغضوب عليهم "(2) مي رويم ، نه طرف "ضالين "(3)؛ نه طرف غرب مي رويم ، نه طرف شرق مي رويم ، وقتي ما مي توانيم اين طور باشيم و به صراط مستقيم عمل بكنيم كه همه مان با هم باشيم ، همه يد واحده باشيم ، همان طوري كه اسلام دستور
2- مورد غضب واقع شدگان .
3- گمراهان .